Renal cell carcinoma: changes in natural history and treatment of metastatic disease

Date

2007-11-19T07:16:41Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The current dissertation treats different aspects of renal cell carcinoma management: changes in diagnostics and surgical treatment, prognostic factors of immunotherapy and a phase II study of combination therapy with interferon-alfa2A and capecitabine in metastatic disease with analysis of thymidine phosphorylase expression in tumor tissue. The increase in the survival of Estonian patients has been due to the larger number of cases with early disease stage, which is associated with the application of ultrasonography and computed tomography. Another factor for better survival was the higher operation rate among patients with stage IV disease. Capecitabine and interferon-alfa2A combination has clinical activity and a relatively acceptable toxicity profile in the treatment of patients with metastatic renal cell carcinoma.

Description

Käesolev doktoridissertatsioon käsitleb neerurakk-kartsinoomi ravi erinevaid aspekte: teostatud on Eesti erinevate ajaperioodide neeruvähi elulemuse, diagnostika ja ravimeetodite võrdlev analüüs selgitamaks muutusi neeruvähi ravi tulemustes; analüüsitud on erinevate immuunravi uuringute andmete põhjal erinevate kliiniliste ja laboratoorsete näitajate väärtust immuunravi prognostiliste faktoritena; uute ravivõimaluste arendamiseks on läbi viidud II faasi kliiniline uuring kapetsitabiini ja interferoon-alfa2A kombinatsiooniga koos tümidiinfosforülaasi ekspressiooni analüüsiga uuringusse kaasatud patsientide kasvajakoes. Eesti patsientide elulemuse paranemine on olnud tingitud varasemas staadiumis olevate haigusjuhtude suuremast osakaalust, mis on seostatav ultraheli ja kompuutertomograafia rakendamisega. Teiseks elulemust parandavaks faktoriks oli opereeritud patsientide suurem osakaal IV staadiumiga haigete hulgas. Kapetsitabiini ja interferoon-alfa2A kombinatsioon omab kliinilist aktiivsust ja suhteliselt aktsepteeritavat toksilisuse profiili metastaatilise neerurakk-kartsinoomiga patsientidel.

Keywords

Citation