Tegelik ja ideaalne juhtimisstiil organisatsioonis ja nende seosed soorituse ja kohesiivsusega

Date

2007-12-04T08:44:31Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärgiks on tuua välja tegeliku ja ideaalse juhtimisstiili seosed soorituse ja kohesiivsusega organisatsioonis. Töö on jagatud teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Töö esimeses peatükis analüüsitakse tõstatatud probleeme meta-analüütiliste vahenditega. Peatükk on omakorda jagatud kaheks osaks, millest esimeses keskendutakse juhtimisstiili uurimisele organisatsioonis ja käsitletakse selle seoseid soorituse ning kohesiivsusega. Peatüki teises osas uuritakse ideaalse juhtimisstiili kujunemist organisatsioonis ja selle seoseid tegeliku juhtimisstiili, soorituse ja kohesiivsuse vahel. Esimeses peatükis püstitatud hüpoteesid põhinevad teadusuuringutel ja -artiklitel. Teine peatükk keskendub Eesti pankade IT osakondades läbi viidud empiirilise uuringu analüüsile ja peatükk on jaotatud kaheks osaks. Esimene osa sellest kirjeldab empiirilise uuringu metoodikat ja uurimisvahendeid. Teises osas tuuakse välja empiirilise uuringu tulemused ja analüüsitakse esimeses peatükis ülestõstatatud hüpoteeside kehtivust.

Description

Keywords

Citation