Assessment of text comprehension and teaching comprehension strategies in Estonian basic school

Date

2020-07-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Tekstidest arusaamine võimaldab omandada uusi teadmisi ja igapäevaelus edukalt hakkama saada. Tekstimõistmine on mitmetasandiline ja sisaldab paljude omavahel seotud komponentide ja protsesside samaaegset kasutamist. Selleks, et jälgida õpilaste arengut tekstimõistmise eri oskustes, võib jaotada tekstimõistmise kolmele tasandile: sõnasõnalisele, järeldavale ja hindavale. Tekstimõistmine järeldaval ja hindaval tasandil eeldab lugejalt tekstimõistmise strateegiate kasutamist, mida on tarvis õpilastele enamasti lugemistundides õpetada. Siinses doktoritöös uuriti, kuivõrd eesti keele taseme- ja eksamitööde tekstimõistmise ülesanded mõõdavad õpilaste loetust arusaamist eri tasanditel, ning töötati välja sekkumisprogramm tekstimõistmise strateegiate õpetamiseks emakeeletundides. Uuringust ilmnes, et üleriigilised hindamisvahendid sisaldavad palju õpilaste faktiteadmisi kontrollivaid ülesandeid ning vähe pööratakse tähelepanu hindava tasandi tekstimõistmise mõõtmisele. Lisaks selgus, et sama klassi ülesannete tasandiline jaotus oli aastati erinev, näiteks keskenduti ühel aastal peamiselt sõnasõnalise tasandi, kuid järgneval aastal järeldava tasandi ülesannetele. Tekstimõistmise ülesannete tasandilist jaotust arvestati sekkumisprogrammi koostamisel. Selle programmi efektiivsuse kontrollimisel selgus, et tekstimõistmise strateegiate õpetamine suurendas oluliselt õpilaste sõnavara ja tekstimõistmist sõnasõnalisel, järeldaval ja hindaval tasandil. Seevastu kontrollrühmas, kus strateegiaid ei õpetatud, arenes olulisel määral vaid õpilaste sõnasõnalise tekstimõistmise oskus. Doktoritöö tulemused toovad välja vajaduse muuta üleriigiliste hindamisvahendite koostamise põhimõtteid kooskõlas tekstimõistmise teooriatega. Lisaks kinnitavad tulemused tekstimõistmise strateegiate olulisust tekstimõistmise arendamisel. Sel põhjusel tuleks lisada strateegiate õpetamine riiklikku õppekavva ning emakeeletundidesse ning pakkuda õpetajatele teadmisi sellest, kuidas tekstimõistmise strateegiaid õpilastele eesmärgipäraselt õpetada
Text comprehension enables to convey knowledge in school setting and in every-day life. Text comprehension involves a full range of interactively working processes and components to understand texts at various levels. To have an overview of students’ proficiency in these processes, the text comprehension can be transferred to the three levels: literal, inferential and evaluative. The processes at inferential and evaluative levels rely on various comprehension strategies that should be explicitly taught in reading lessons. In this doctoral study the comprehension levels among the text comprehension tasks in the national standard-determining tests were examined, and an intervention program for teaching comprehension strategies was developed. It appeared that national assessments tended to include too many literal-level tasks and few tasks at evaluative comprehension level. Also, distribution of tasks at different comprehension levels was fluctuating among the tests for the same grade in different years. Multidimensional nature of text comprehension was considered in developing intervention program. The results showed that explicit teaching of text comprehension strategies enhanced students’ vocabulary and text comprehension at literal, inferential and evaluative levels. However, the students who attended the regular reading classes without focused attention on teaching of comprehension strategies increased only their literal text comprehension. This doctoral study highlights the need for improving the compilation of national assessments that consider the theories of text comprehension. Further, the results confirm the importance of teaching explicitly various comprehension strategies in order to improve students’ text comprehension. For that reason, the strategy teaching should be a valued component in curriculum and reading lessons, and teachers should be provided the knowledge of how to purposefully teach text comprehension strategies in reading lessons.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

pupils, reading comprehension, functional reading skills, comprehension, grammar schools, Estonia

Citation