EU media policy and survival of public service broadcasting in Estonia 1994–2010

Date

2011-07-04

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev doktoritöö käsitleb Euroopa Liidu (EL) meediapoliitikat ning Eesti avalik-õigusliku ringhäälingu (AÕR) arengut ja toimetulekut aastatel 1994–2010. Euroopa Liidu tasandil on vaatluse all meediapoliitiline regulatsioon, riikide majanduslik olukord ning avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamine ja vaadatavus. Rahvuslikul tasandil analüüsib töö põgusalt Baltimaade avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamist ning vaadatavust. Detailsem analüüs on pühendatud Eesti meediapoliitika arengule. Vaatluse all on Eesti erakanalite ja avalik-õigusliku ringhäälingu toimetuleku majanduslikud aspektid, erakanalite majandushuvide mõju seadusandluse kujunemisele ning rakendatud Ringhäälinguseaduse muudatuste mõju telekanalite kasumlikkuse muutusele. Euroopa tasandi uurimisküsimused on: Kas eksisteerib suhe riikide SKT elaniku kohta ja AÕR vaadatavuse vahel? Kas AÕR rahastamise tasemete alusel kujunevad välja kindlad maade grupid? Kas erineva poliitilise kultuuri ja AÕR ajaloolise traditsiooni taustast sõltumata omavad AÕRid Ida- ja Lääne-Euroopas sarnast vaadatavust? Kas EL ühisturu poliitika mõjul loodetavalt saavutatav riikide elatus-tasemete võrdsustumine toob kaasa ka AÕR positsioonide võrdsustumise? Töös tõstatatud Eesti tasandi uurimusküsimused on: Millist mõju omab EL meediapoliitka Eesti ringhäälingut puudutavate seaduste kujunemisele? Kuidas Ringhäälinguseaduse muudatused on mõjutanud üleriiklike era¬telekanalite majandustulemusi? Hinnates AÕR tänast finantseerimise taset ning vaadatavuse trende, siis milliseks kujuneb AÕR tulevik digitaalajastul?
This dissertation investigates European Union’s media policy and the development and survival of public-service broadcasting (PSB) in Estonia in 1994-2010. Media policy, economical situation of Member States, funding of public service broadcasters and their share of viewing are compared at the European level. At the national level, this work investigates the position of PSBs in the Baltic countries. In-depth analyses are done for Estonian media policy. Focus is on the economical aspects of Estonian private and public service broadcasters, influence of private broadcasters' economic interests on the drafting of Estonian broadcasting legislation and results of Broadcasting Act amendments to the private broadcasters’ profitability. Research questions at the European level: • If to compare European countries by PSB revenues or by PSB state funding, per capita, are there similarities within groups of countries with the same living standards? Or is this criteria over estimated? Is there a correlation of GDP per capita and PSB audience share? • Do different political cultures and PSB traditions in Western Europe and CEE at the end still bring similar results if PSB performance is measured by share of viewing? • In the long run it is expected, due to the one market policy, that living standards in the EU will level off. Will the positions of PSB broadcasters equalize then? Research questions at the National level: • What kind of impact has the EU (broadcasting) media regulation on the development of Estonian broadcasting legislation? • How have the amendments of the Estonian Broadcasting Act influenced the financial results of private broadcasters? • Based on the analysis of PSB financing and viewing trends during the last decade, what kind of future might Estonian PSB have in the digital era?

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

dissertatsioonid, Euroopa Liit, Eesti, meediapoliitika, avalik-õiguslik ringhääling, võrdlevuuringud, 1990-ndad, European Union, Estonia, media policy, public broadcasting, comparative studies, 2000s, 2000-ndad

Citation