Rahvusvahelise ettevõtte töötajate kaasamine otsuste kujunemisse Raintree Estonia OÜ näitel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töötajate kaasamine on tõusev trend kogu maailmas. Üha enam organisatsioone jõuab kaasamise vajalikkuse arusaamani. Lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest ning juhtimisstiilist valitakse endale sobiv kaasamisvorm. Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti töötajate kaasamist tööülesannete ja töökeskkonna otsuste kujunemisse. Uurimustöö viidi läbi kvalitatiivse meetodina süvaintervjuude näol. Valimisse kuulusid Raintree Estonia töötajad; nii naised kui mehed, spetsialistid kui juhid, võimalikult erinevate tööstaažidega. Teooriale toetudes on võimalik järeldada, et töötajate kaasamine neid otseselt puudutavatesse otsustesse nagu tööülesanded ning töökeskkond on olulised töötaja töötulemuste, rahulolu ja motiveerituse seisukohalt. Töötajad soovivad nimetatud otsuste kujunemisse olla kaasatud. Osaledes tööülesandeid puudutavates otsustes, mõtestavad töötajad tööülesande enda jaoks paremini lahti. Töötaja tunneb seejuures suuremat vastutust tööülesande täitmise ning töö kvaliteedi ees. Töötajate otsustesse kaasamise initsiatiiv on seejuures organisatsioonipoolne. Autori poolt läbiviidud uurimuse tulemusena selgus, et Raintree Estonias on meeskonnakeskne juhtimine. Kollektiiv on jagatud kaheks erinevaks üksuseks ning veel omakorda meeskondadeks. Esmane kaasamine otsuste kujunemisse toimubki meeskonnapõhiselt ehk ettevõtte juht kaasab otsustesse meeskondade juhid. Järgmises etapis toimub otsustesse kaasamine rollipõhiselt ehk, et meeskonnajuht kaasab igat meeskonnaliiget eraldi ja individuaalselt. Meeskondadele on antud vabadus läheneda tööülesannetele oma parema äranägemise järgi ning meeskonnasiseselt on töötajal võimalus valida tööülesande teostamise laad ja viis vastavalt oma kogemusele ja kompetentsile. Mõlemal juhul on otsustes osalemise aluseks usaldus töötaja vastu. Raintree Estonia puhul oli tegu rahvusvahelise organisatsiooniga, mille peakontor asub Ameerika Ühendriikides. Üheskoos peakontori ning Eesti osakonnaga kujunevad organisatsiooni pikemaajalised eesmärgid, seatakse tööülesandeid ning üheskoos luuakse toodet ja pakutavat teenust. Tööülesannete kujunemisse on kaasatud nii peakontor kui allüksus. Allüksuse töökeskkonda puudutavaid otsuseid peakontor aga ei mõjuta. Erinevatest ajavöönditest tingituna on töötab Eesti osakond küll Ameerika ajajärgi ehk Eesti aja mõistes ebatraditsioonilise tööajaga, kuid töögraafik on töötajaile vabalt kujundatav ning paindlik. Et organisatsioon oleks oma tegevuses edukas ning uuenduslik, on vaja kaasata oma tegevusse kõik organisatsiooni liikmed. Kaasamisega panustab iga liige organisatsiooni arengusse. Rahvusvahelisuse aspektist olulisem on valdkond, milles organisatsioon tegutseb. Infotehnoloogia on autori arvates väga teadmustemahukas valdkond, kus tööülesannetele tuleb läheneda tihti väga loovalt. Seetõttu on vajalik ka töötegija suurem panus tööülesande täitmisse. Samuti panus töötajat ümbritsevasse töökeskkonda ja selle kujunemisse. Kaasamine seejuures on võtmeteguriks.

Description

Keywords

Citation