Становление чешской лексикографий в эпоху национального Возрождения : традиции и новаторство

Date

2009-02-27T11:08:58Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Antud töö kujutab endast tšehhi leksikograafia tekkeloo kompleksset uurimust, milles on vaadeldud lisaks J. Jungmanni tuntud „Tšehhi-saksa sõnaraamatule“ ka tema eelkäijate ja kaasaegsete sõnaraamatuid, mida mainitakse teaduskirjanduses vaid sporaadiliselt. Läbiviidud uurimus võimaldab kirjeldada ärkamisaegsete sõnastike loomist kui dünaamilist ja produktiivset protsessi. On välja selgitatud, et ajavahemikul XVIII saj viimasest kolmandikust kuni 1830ndate aastateni ilmus 20 saksa-tšehhi ja tšehhi-saksa sõnastikku, mis erinesid üksteisest nii mahu, sihtrühma, eesmärgi kui ka „saatuse” poolest. Sõnastike loomise, kirjastamise ja nende ümber puhkenud aruteluga seotud sündmuste edasine rekonstruktsioon annab võimaluse eristada ja iseloomustada Tšehhi rahvusliku ärkamisaja perioodi leksikograafia kujunemise peamisi etappe. Läbiviidud uurimus demonstreerib, et Tšehhi rahvusliku ärkamise ajale on iseloomulik see, et paralleelselt loodi nii lingvistiline teooria kui ka viidi läbi sõnavara kogumist ja sõnaraamatu materjali. Samal ajal tehti tihedat koostööd mõttekaaslaste vahel ning peeti teravat poleemikat nendega, kes olid teistel seisukohtadel. Terava konkurentsi tingimustes on märgatav tšehhi leksikograafia tekkimise kiire ja keeruline protsess. Eraldi tuleb välja tuua teaduspoleemika suunav ja korraldav jõud, mis saatis tšehhi leksikograafia tekkelugu rahvusliku ärkamise perioodil. Võib arvata, et just diskussioonid ergutasid tšehhi leksikograafide aktiivset loomingulist tegevust. Sellest tulenevalt võib tšehhi ärkamisaegse leksikograafia tekkelugu iseloomustada kui protsessi, mis sai alguse võitlusest ning lõppes erinevate, kuid üksteist täiendavate leksikograafiliste, laiemalt aga lingvistiliste, kontseptsioonide sünteesiga. In the dissertation is represented the complex investigation of coming-to-be of the Czech lexicography in the epoch of national rebirth (further – NR), when not only widely well-known J. Jungmann’s “Slownjk česko-německý”, but the dictionaries of his immediate predecessors and contemporaries, which are mentioned in the research works sporadically, were reflected. The given investigation permits to characterize a process of making dictionaries in Czech during the age of NR as very dynamic and fruitful. It was established, that in the period from the last third of the XVIII century to the thirties of the XIX century 20 German – Czech and Czech – German dictionaries with the very different both a volume, quality, purpose and further publishing and research “destiny” were printed. The main stages of coming into being of the Czech lexicography in the age of NR are assigned and characterized on the ground of reconstruction of the basic events, which were connected with the creation, publishing and discussions about the dictionaries of the Czech lexis in the given period. Our investigation demonstrates, that in the period of Czech NR the parallel work connected with the creation of the linguistic theory, lexicographical also, gathering and treatment of the material for a dictionary was carried on; close collaboration with the confederates was implemented, an active and very often controversial dialogues with the other authors of dictionaries were occurred. The complicated and very impetuous process of coming-to-be of the Czech lexicography take place in the conditions of strict competition. It is necessary to earmark a special guiding and organizing significance of the science polemics, which accompanied the process of creation of dictionaries in the period of NR. In many respects just discussions stimulated the Czech scientists in their active creative work, and it in one’s turn allowes to characterize a coming into being of the Czech lexicography in the epoch of NR as a process, which began with struggle and was terminated logically with synthesis of the different, but interacted lexicographical and linguistic conceptions.

Description

Keywords

Citation