Läbipaistvus testimise protsessis ja testimise lõpetamisel

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kõike ei ole kunagi võimalik testida ning kõiki võimalikke vigu üles leida on praktiliselt võimatu. Seetõttu tarkvaraprojekti testimise protsessist selge ülevaate saamine on testimise lõpetamise otsuse seisukohast väga oluline. On oluline saada ülevaatlikkus ja teadmised, millele otsused rajada. Antud töösse on kogutud kirjeldused, kuidas saavutada läbipaistvus tarkvara testimise protsessis ja selle lõpetamisel. Töö esimeses osas anti ülevaade autori enda kogemustel põhinevatest teadmistest ning erinevatest allikatest pärit tarkvara protsessi läbipaistvamaks muutvatest meetmetest ning testimise lõpetamisega seotud tegevustest ja asjaoludest. Töö esimeses peatükis kirjeldati tegevusi, mille abil testimise protsessi jälgida, et saavutada selle läbipaistvus ja ülevaatlikkus. Töö teises peatükis kirjeldati testimise lõpetamisega seotud tegevusi ning meetodeid, mille abil saab toote valmisolekut ennustada. Töö kolmandas peatükis kirjeldati, missugust testimise dokumentatsiooni testimise protsessi jälgimisel ning testimise lõpetamisel peamiselt koostatakse. Töö teises osas kirjeldati läbiviidud kvalitatiivset uuringut erinevate projektide testijate seas. Esmalt kirjeldati, kuidas uuring ettevalmistati, milliseid küsimusi ja mis põhjusel küsiti ning kuidas uuring läbi viidi. Uurimuse käigus võrreldi erinevates tarkvaraprojektides rakendatavaid testimise protsessi jälgimise meetodeid ning uuriti, mille alusel ning abil otsustatakse projektis testimine lõpetada. Uuringu käigus otsiti ka hinnangut testimise protsessi läbipaistvuse mõjust arendatava tarkvara kvaliteedile. Uuringu tulemused kirjeldatakse kolmes osas: ülevaatlikud andmed vastanute projektide tüüpide kohta; testimise protsessi kirjeldavad vastused; projekti eduga seotud vastuste analüüs. Töö käigus jõuti järeldusele, et suur osa töö teoreetilises osas kirjeldatust kajastub ka uuringus osalejate vastustes. Uuringus osalenud väikeste ja keskmiste suurustega tarkvara projektides enamik töö sisus toodud testimise protsessi jälgimise ja lõpetamisega seotud tegevustest ja meetmetest on kasutusel. Küll ei ole võimalik aga teha testimise tegevuste rakendamise kohta otseseid järeldusi projekti edu kohta. Projekti edukuse juures on suur roll näiteks ka kliendil, keda aga antud uuringusse ei kaasatud. Seega saadud tulemuste alusel ei saa öelda, et on olemas kindlad testimise tegevused, mis alati tagavad projekti edu või vastupidi.

Description

Keywords

Citation