WAIS-III valiidsus vaimse alaarengu diagnoosiga isikutel

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärk oli kontrollida eestistatud WAIS-III (Wechsleri täiskasvanute intelligentsuse skaala kolmas väljaanne; Wechsler, 1998) testipaketi diagnostilist valiidsust vaimse alaarenguga isikute soorituse hindamisel, vastavust testi teoreetilisele struktuurile ning täpsustada vaimse alaarenguga isikute soorituse iseärasusi. Uurimuses osales 29 kerge ja mõõduka vaimse alaarengu diagnoosiga isikut ning 26 soo, vanuse ja haridustaseme poolest vastavat kontrollisikut. Vaimse alaarengu diagnoosiga isikute sooritus oli statistiliselt oluliselt madalam ilma vastava diagnoosita isikute sooritusest kõikide eestistatud WAIS-III jaoks arvutatavate alltestide standard-, indeks- ning IQ-skooride lõikes (p < ,0029). Testitulemusi analüüsides leiti kinnitust WAIS-III nelja-faktorilisele strukuurile. Samadesse indeksitesse kuuluvate alltestide tulemused korreleerusid nii vaimse alaarenguga isikute kui ka tervete kontrollgrupi uuritavate puhul omavahel enam kui erinevatesse indeksitesse kuuluvate alltestide tulemused. Diagnoosita isikute sooritusega võrreldes iseloomustas vaimse alaarengu diagnoosiga isikute sooritust tugevam korrelatsioon enamike alltestide ja indeksite vahel ning statistiliselt oluliselt madalam alltestide vaheline hajuvus (p < ,0029). Vaimse alaarengu diagnoosiga isikute soorituses on võimalik eristada sooritusliku IQ ja indeksite, verbaalsete ja mitteverbaalsete alltestide lõikes erinevaid profiile, mis võivad abistada individuaalse soorituse tõlgendamisel.

Description

Keywords

Citation