The impact of pension reforms on pension inequality in Estonia: an analysis with microsimulation and typical agent models

Date

2022-04-05

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Pärast taasiseseisvumist oli Eestis kuni 2000. a-ni pensionisüsteem, kus pensioniõigusi teeniti vastavalt staažile. 2002. a-l jõustus kogumispensioni skeem, ent kuivõrd sellega liitumine oli vanematele vanuserühmadele vabatahtlik, avaldub selle mõju pensionide jaotusele täiel määral alles aastakümnete pärast. Sama puudutab ka riikliku pensioni töötasuga seotud osakut, mis rakendus 2000. a-l. Neil põhjustel on pensionide ebavõrdsus olnud Eestis seni suhteliselt madal, ehkki tasapisi kasvav. Doktoritöö keskmes on pensionisüsteemi reformide mõju pensionide ebavõrdsusele tulevikus. Sel eesmärgil on välja töötatud mikrosimulatsiooni mudel, mis võimaldab simuleerida pensionide arenguid kogurahvastikus aastani 2100. Viimastel kümnenditel on pensionireformide oluliseks väliseks tõuketeguriks olnud rahvastiku vananemine. Rahvastikumuutusega kohanemiseks on tõstetud pensioniiga ja ergutatud pensioniks säästmist. Tulevasi reforme ajendab tegema mh ka töövormide muutumine ja töö globaliseerumine. Simulatsioonarvutuste järgi kasvab kogupensionide (riiklik pension ja kogumispensionid kokku) ebavõrdsus Eestis 2050. a-ni ja seejärel hakkab vähenema. Samas jääb tulevikus pensionide ebavõrdsus 2,5 korda madalamaks kui palkadel. Kogupensioni ebavõrdsust vähendavad oluliselt riikliku pensioni tugevad ümberjaotusmehhanismid, ent palkade ebavõrdsuse ülekandumist pensioniikka aitab vähendada ka kogumispension. Kogupensioni brutoasendusmäär langeks 2060. aastateks kuni 30%-ni riigi keskmisest palgast, hakates seejärel tõusma ja jõudes ligi 40%-ni aastaks 2100. Asendusmäära aitab suurendada riikliku pensionikindlustuse eelarve ülejäägi jagamine olemasolevate pensionäride vahel ning kogumispensionide rolli kasv. Jagades pensionärid pensioni suuruse järgi kümnesse gruppi, siis riiklike pensionide erinevused muutuks aastaks 2100 üsna väikseks – 2. detsiili ja 10. detsiili keskmine asendusmäär Eesti keskmisesse palka erineb vaid 5% võrra (26% vs 31%). Kui võrrelda samade detsiilide kogupensione, siis on erinevus üle 30 protsendipunkti (32% vs 65%). Pensioni aitab oluliselt suurendada kohustuslik kogumispension ja eriti vabatahtlik kogumispension.
After regaining independence, Estonia had until 2000 a pension system where pension rights were earned according to the length of service. As a result, pension inequalities have been relatively low. In 2002 a funded pension scheme was introduced, but as joining the scheme was optional for older workers it will take several decades to achieve its full effect on pension distributions. The same applies to the earnings-related unit of the state pension introduced in 2000. For these reasons pension inequalities in Estonia have been low, albeit gradually increasing. The focus of this thesis is on the effects of pension reforms on the future pension inequalities. A microsimulation model has been developed for this purpose, which can simulate pensions for the total population up to 2100. In the last decades, pension reforms have been triggered mainly by the aging of population. To tackle the challenges of aging, pension age has been increased and pension savings encouraged. Future reforms will also be driven by changing forms of work and the globalization of work. According to simulations, the inequality of the total pensions (state and funded pensions in total) will increase in Estonia until 2050 and then start to decrease. Yet pension inequality in the future is 2.5 times lower than inequality of wages. Pension inequalities are significantly reduced by the strong redistribution mechanisms built into the state pension scheme. However, the funded schemes also help to reduce the transfer of wage inequalities into pension age. By the 2060s, the gross replacement rate of total pensions (state and funded pensions) will fall to 30% of the national average wage, and will increase thereafter, reaching 40% by 2100. The replacement rate will be boosted by the surplus of the state pension budget, which can be shared between existing retirees, as well as by the growing role of funded pensions. When dividing retirees into ten groups according to their pension size, the state pensions would notably be quite similar across the income scale in 2100 – the average replacement rate of pensions to the national average wage of the 2nd decile and 10th decile would vary by only 5 percentage points (26% vs 31%). If comparing the total pension (state and funded pensions) of the same deciles, the difference is over 30 percentage points (32% vs 65%). The compulsory funded scheme and, in particular, the voluntary funded scheme will contribute significantly to the increase of pensions.

Description

Keywords

pension systems, pension reforms, impacts, pensions, inequality, analysis, Estonia

Citation