Kollegiaalse juhtimise teooria kasutamise võimalikkus Eesti kohalikes omavalitsustes

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Eestis toimus 2017. aastal haldusreform, mille käigus liideti kohalikke omavalitsusi ja sellega vähendati nende üldarvu. Ühelt poolt nähakse liitmisega kaasas käivat kohalike omavalitsuste vahelise koostöö paranemist, kuid teisalt on probleemkohaks ääremaastumise soodustumine. Koostöö arengu toetamise ja ääremaastumise ära hoidmise jaoks, on vajalik võtta kohalikes omavalitsustes kasutusele uusi juhtimismudeleid. Töö ülesandeks oli uurida kollegiaalse juhtimise kui ühe võimaliku uue juhtimismudeli kasutusele võtmise võimalikkust Eesti kohalikes omavalitsustes. Bakalaureusetöös kasutati kvalitatiivseid analüüsi meetodeid, täpsemalt oli tegemist juhtumiuuringuga, mille käigus viidi läbi tekstianalüüsid, intervjuud ja nende analüüsid. Uurimusest selgus, et püstitatud hüpotees - Eesti kohalikes omavalitsustes on võimalik kasutada kollegiaalset juhtimist, on tõene.

Description

Keywords

Citation