Pidurduslik kontroll ja tähelepanu kalle söömishäirete spetsiifiliste stiimulite suhtes psüühikahäirega indiviididel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida emotsionaalse Go/No-Go katse abil pidurduslikku kontrolli ja tähelepanu kallutatust, mis väljendus reaktsiooniaegades ja distraktorstiimuli vigades (DSV). Go/No-Go katses kasutati toidu ja kehaga seotud emotsionaalset stiimulmaterjali. Valim koosnes 61 uuritavast vanuses 16-44 aastat: 27 psüühikahäirega , 25 tervet ning 9 mineviku psüühikahäirega, kuid hetkel tervet uuritavat. Go/No-Go katse abil ei leitud erinevusi katsegruppide reaktsiooniaegades, kuid distraktorstiimulile tehtud vigades esines oluline erinevus tervete uuritavate ja minevikupsüühikahäirega uuritavate vahel. Saadud tulemus väljendab pidurdusliku kontrolli defitsiiti mineviku psüühikahäirega uuritavate puhul. Depressiooni ning funktsionaalse impulsiivsuse enesekohaste küsimustike tulemused avaldasid vahendavat mõju reaktsiooniaegadele. Katsegrupid erinesid oluliselt enesekohaste hinnangute poolest, kuid reaktsiooniajad grupiti ei erinenud. Kuna kasutati söömishäiretele spetsiifilisi emotsionaalseid stiimuleid, ei pruugi need tekitada teiste psüühikahäirete puhul söömishäiretele sarnast tähelepanu kallutatust.

Description

Keywords

psüühikahäired, pidurduslik kontroll, impulsiivsus, tähelepanu kallutatus, Go/No-Go katse, psychiatric disorders, inhibitory control, impulsivity, attentional bias, Go/No-Go task

Citation