Õpetajate hinnangud IKT vahendite kasutamisele matemaatikaõppes

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Üha enam kasutatakse koolides info- ja kommunikatsioonivahendeid (IKT vahendeid) ning IKT vahendite kasutamine on olulisel kohal ka matemaatikaõppes. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli saada ülevaade matemaatikaõppes kasutatavatest IKT vahenditest ja välja selgitada õpetajate arusaamad IKT vahendite kasutamisest. Uurimuse läbiviimiseks koostati veebipõhine ankeet, millele vastas 105 Eesti matemaatikaõpetajat. Tulemustest selgub, et enim kasutavad õpetajad töös arvuteid ning erinevaid IKT vahendeid kasutatakse kõige rohkem tundide ettevalmistamiseks. Õpetajate seas populaarseimaks programmiks on GeoGebra. Veel selgub, et õpetajad jäävad neutraalsele seisukohale või pigem usuvad, et IKT vahendeid kasutades on õpilased õppides iseseisvamad, keskenduvad rohkem õpitavale materjalile, nad mõistavad õpitut paremini ning IKT vahendite kasutamine soodustab õpilastevahelist koostööd. Samas enamik matemaatikaõpetajaid arvasid, et IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes on pigem vajalik. Suurem osa õpetajatest arvas, et IKT vahendite kasutamise mõju õpitulemustele sõltub sellest, kuidas vahendeid kasutada ning ligi pooled õpetajad, et IKT vahendite kasutamine suurendab õpimotivatsiooni. Peamised takistused IKT vahendite kasutamisel on õpetajate hinnangul ajapuudus tundide ettevalmistamisel, materjalide puudus, IKT vahendite puudus ja tehnilised probleemid. Muutusena IKT vahendite kasutamisel sooviksid õpetajad, et iga õpiku juurde kuuluks lisamaterjal, mis toetaks IKT vahendite kasutamist matemaatikaõppes.

Description

Keywords

magistritöö, IKT vahendid, matemaatika, matemaatikaprogrammid ja–keskkonnad,, õpetajate arusaamad, takistused IKT vahendite kasutamisel

Citation