Hinnang infosüsteemide kohustulikust kasutamisest põhjustatud kasutajatõrgetele äriprotsessi mudeli põhjal

Date

2015

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Töötajate tõrksus organisatoorsetele muudatustele võib tuua asutusele nii aja-, raha- kui ka tootmiskulude kasvu ning kahjustada töötajate enesekindlust ning nende rahulolu tööga. On leitud, et üheks peamiseks põhjuseks selliste uuenduste läbikukkumisel on kasutajapoolne vastasseis uute infosüsteemide rakendamisele. Üks võimalus selle probleemi lahendamiseks on täiustada rakendusstrateegia kujundamise läbiviimist. Käesolev magistritöö pakubki uudset lähenemist hinnangu andmisel organisatsiooni ökosüsteemile enne muudatuste sisseviimist. Töös välja töötatud konseptsioon seob kasutajatõrke mõõdetavad tunnused informatsiooniga, mis tugineb äriprotsessi mudeli seitsmel erineval hinnangul. Antud raamistik pakub hindajale ülevaadet muutustest kahe ñ protsessimudeli -praeguse ëas-isí mudeli ja välja pakutava ëto-beí- vahel, tõmmates tähelepanu olulisele informatsioonile, mida ehk muidu arvesse ei võetaks. Antud töös lahkab autor reaalset juhtumiuuringut võttes aluseks välja töötatud konseptsiooni ning analüüsib saadud tulemusi ja neist tehtud järeldusi. Samuti on välja toodud konseptsiooni katsejärgus rakendusviis mis näitab, et kasutajapoolsete tõrgete hindamiseks vajalik informatsioon on lihtsasti kättesaadav XML-kujul protsessimudelist.
One of the most widely recognized reasons for the failure of organizational change initiatives, especially when these are driven by the implementation of an IT system, is user resistance. This ultimately results in losses to the organization in terms of time, money and productivity and also losses to employees in terms of confidence and job satisfaction. One opportunity to remedy this problem is by improving the process through which an implementation strategy is formulated. This thesis proposes a novel approach to improve the pre-implementation assessment of an organizational ecosystem in preparation for the introduction of an information system. It presents a conceptual framework that relates quantifiable characteristics of user resistance to information that can be derived from a business process model in the form of seven defined measures. The framework provides the assessor with a view of the change in these measures between two versions of a process model – the current ‘as-is’ model and the proposed ‘to-be’ model so as to highlight relevant information that might not be otherwise considered. The framework is applied to a real case study and the results and their conclusions are discussed. A prototypal software implementation of the framework is also developed and described, showing that all the relevant information required to carry out the assessment can be easily extracted from the XML representation of a process model.

Description

Keywords

Citation