Tänapäeva maiade uskumused ja eluviis

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tulemustest selgus, et tänapäeva maiad, keda uurisin, on Guatemala aladel elavad inimesed, kes järgivad maiade traditsioone ning austavad maiade kolme põhimõtet: harmoonia, koostöö ja austus kõige elava vastu. Intervjuudest selgus, et paljud neist maiade vanade kommete edasikandjatest ei pea maia uskumusi religiooniks, vaid eluviisiks. Selle eluviisi hulka kuulub maiade kalendri Tzolkini järgi elamine, kus igal päeval on kindel energia ning number, mis annab kalendritundjatele märku, mida mingil päeval tegema peaks, kellele austust avaldama, mis töö on selle päeva energiaga kooskõlas. Samuti tehakse kalendri järgi kindlaks, mis on inimese roll ühiskonnas ja millise energia või vastassugupoolega ta sobib. Lisaks kalendri järgi elamisele peavad nad väga lugu loodusest ning temaga kooskõlas elamisest. Enamik neist kasvatab enda toidu ise ning teeb tänuriitusi nii saagikasvatamisele kui ka ilmakaarte vaimudele ning esivanematele. Maiade elustiili juurde kuulub enda tasakaalus hoidmine meditatsiooni praktikate abil, ravimtaimede kasutamise ning loodusega kooskõlas elamise teel. Maiade päevahoidjad, kellega peamiselt intervjuusid tegin, selgitasid maiade kosmovisiooni ja kalendrit, mida on lähemalt selgitatud 4. peatükis „Maiade kalender ja ajaarvamine“. Samuti selgitasid nad arusaama haigusest, tervendusmeetoditest ja tseremooniatest, mida tutvustavad lähemalt peatükid 3 „Maiade uskumused“ ja 6 „Maiade tervendusmeetodid“. Maiade “jumal” Quetzelcoatl, Kukulklan on valgustunud olend, kes oma tarkustega näitab teed valgustumiseni. Maiade jaoks ei ole oluline, millist teed inimene käib (budism, kristlus, hinduism), peaasi, et see tee oleks valgustumise ja harmoonia poole liikuv. Maiad ise katoliikluse vastased pole, kuid arvavad, et nende maa inimestele oleks kõige toetavam usk maiade usk. Seega igal kohal on oma lugu ja jumalus, kes aitab neil maailma ning ennast mõista. Kohaliku katoliku kiriku ja maiade loodususu vahel on erimeelsused, mistõttu suur osa maia rahvastikust, peamiselt kreoolid väldivad vanade uskumuste järgijaid maiasid ja kõike nendega seonduvat. Maiade tuletseremooniad on enamasti väikesed, üle 30 inimese !22 riitusel ei osale. See pole piirang, vaid pigem on tegemist huvipuuduse või kartusega halvakspanu ees. Erinevad intervjueeritavad keskendusid erinevatele elementidele, mis on maiade eluviisis olulisel kohal: kosmovisioon, ravimtaimed ja tervendamine, maiade ettekuulutused, maiade usk ja jumal, maiade soorollid ja suhted, maiade kogukond ja tähtpäevad, maiade tseremooniad, usk esivanemate hingedesse ja loodusvaimudesse ning maiade traditsiooni organiseeritus ja tulevikuplaanid. Igal temal neist võiks kirjutada eraldi magistritöö. Minu eesmärk aga oli tutvustada lühidalt, kes on tänapäeva maiad, millised on nende uskumused ja eluviis, seega olen selles uurimistöös võtnud kokku tulemused ning esitanud ülevaate sellest, mida isiklikult välitöödel kogesin ning intervjuudest kuulsin. Leian, et selle teemaga tegelemiseks oli filmimeediumi kasutamine hädavajalik, sest maiade tseremooniad on niivõrd rikkaliku sümboolika, helide ja värvide mänguga, et neid pelgalt kirjeldades oleks olnud võimatu anda edasi seal toimuvat. 8.2. Tulemuste kriitiline diskussioon Kuna intervjueeritavad olid nii Lääne maailmast pärit inimesed, kes maiade traditsioone viljelevad, kui ka kohalikud – nii noored kui vanad ning erinevates rollides maia kogukonna liikmed, siis erinevaid arvamusi ja nägemusi maiade maailma kohta on palju. Tänu sarnastele küsimustele ja vastustele võib kõiki tulemusi vaadeldes kokku panna ühtse loo, kes tänapäeva maiad on ning missugused on nende uskumused ja eluviis. Suurem osa kogutud informatsioonist on ühesugune, erinevusi täheldasin vaid detailides. Näiteks küünalde värvi või küünalde tähenduste seletustes olid väikesed erinevused, aga see võib olla ka seetõttu, et on õpitud erinevaid maia õpetusliine. Välitöö tulemused on kogutud tseremooniate ja riitustel osalemise käigus, 14 süvaintervjuu tegemisel ning maiade teemaliste materjalidega tutvumisel. Kasutasin palju erinevaid allikaid, et seada kokku adekvaatne pilt. Mõnes raamatus mainitud info tseremooniate kohta oli vastuolus intervjueeritavate infoga, enamasti puudutas see vereohvrite teemat. Kui maiasid tuntakse kirjanduse ja filmimaastiku tõttu vereohvrite kaudu, siis kohapealsed maiad eitavad seda ning ütlesid, et vereohvrid tõid maiade maale tolteegid ning maiad polnud vereohvritega üldse seotud. Intervjuudes väitsid maiad, et nad kannavad !23 vanu suusõnaliselt edasi antud pärimust ja teadmisi, mida nad on õppinud vanematelt maiadelt või unetasandil. Enamikku nende väidetest unetasandi ja õpetuste kohta pole võimalik tõestada, ometi on PhD Berger suutnud teha teaduslikke katseid, tõestamaks, et maiade tervendusmeetodid on tõhusad. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli kirjeldada tänapäeva maiade uskumusi ja elustiili ning ei pretendeeri nende jagatud informatsiooni õigsusesse. Kuna tseremooniatel kogetu oli müstilist laadi ning minu objektiivsus seetõttu kõikuv, tegin pärast välitööd lisaks juhtumianalüüsi “Teadlase pöördumine uuritavasse usku”. Uurimus kirjeldab maiasid uuriva teadlase pöördumist ning minu enda müstilisi kogemusi seoses maiade tseremooniatega ning samuti pöördumise algeid. Kahte sarnast juhtumit uurides võib märgata, et toimuvad sarnased psüühilised protsessid. Kuigi maiadel puudub oma usu kirik ning riiklik organisatsioon, kutsuvad maiade vanemad mõlemat uurijat maiade teekonda alustama. Maiade kirikuks on pühapaigad, mis asuvad looduses. Uuritavat kutsutakse läbi unenägude tõlgendamise, kus kinnitatakse uuritava sealoleku õigeaegsust ja vajadust edasi õppida. Välitööl kogesin samuti maia õpetaja kutset hakata maia õpilaseks. Mulle kingiti maia õpetaja poolt kotike punase maisi ehk bara ja kakaoubadega, mida igal tseremoonial ja õppetasemel täidetakse, kuni kotike saab täis ja õpilane saab loa olla maiade preester. Mõlemal juhul kogesid uurijad (PdH Berger ja siinse töö autor) müstilisi kogemusi ning olid tunnistajaks maiade õpetajate üleloomulikele võimetele, mis sisendasid usaldust maiade õpetuste tulemuslikkusesse. Kuna peamine uuritav on teadlane, kes analüüsib juhtunut nii teadlase kui ka maiade preestrinnana, on temapoolsed vastused väga avameelsed ja läbi analüüsitud. Juhtum annab kinnitust, et teadlane on uuritava objektiga väga lähedases seoses ning kogeb nii inimlikku lähedust kui mõistmist. Kuna teadlasel tekib võimalus õppida ja kuulata ilma eelarvamusteta uut kontseptsiooni elust, on võimalus pöördumisele suur. Teadlase motivatsioon pöörduda oli peamiselt eneseareng, teadmised ja elu mõtestamise vajadus. Juhtumi tulemused viitavad nii aeglasele kui ka kiirele pöördumisele, mille motiivid on intellektuaalsed ja müstilised. Peamine pöördumise motiiv oli müstiline pöördumine, kus uuritav oli tunnistajaks, et maiade õpetajad omavad üleloomulikke võimeid. Ometi tõdeb uuritav, et pöördumine leidis aset aasta jooksul, kus lisaks argistele sündmustele mõjutas tema valikuid ka unenäo maailm. !24 Vaatluse tulemustes on märgata, et minu enda pöördumise protsess algas üleloomulike sündmuste kogemisel, kuid atmosfäärist eraldudes kadus sügav motivatsioon õpinguid või tavasid jätkata. Läbi enesevaatluse tunnetan, et suutsin käesolevat tööd koostada objektiivselt, jäädes lõpuni uurijarolli. Tulemusi jälgides on märgata, et kõik inglise keeles tehtud intervjuud annavad rohkem informatsiooni, kuna intervjueeritavad olid rohkem avatud info jagamisele. Hispaaniakeelsetes intervjuudes läks rohkem aega, et intervjueeritavad oleksid nõus avama maiade maailma tagamaid. Ometi õnnestus tänu pikkadele intervjuudele ja detailidesse mindud küsimustele avada ka maiade vanematekogu, kuigi tihtipeale pidi neid suunama tagasi küsimuse juurde, sest paljud neist soovisid muret avaldada metsa ja keskkonna pärast, lootes, et see filmimaterjal jõuab paljudeni ning inimesed hakkavad seetõttu rohkem keskkonda hoidma. Kõigis maiadega tehtud intervjuudes kajastus vähemasti 10 minutit kurbust ja valu metsade maha raiumise ning plastiku liigkasutamise pärast. Külades elavate maiadega intervjuud näitasid, et palju informatsiooni oli nende jaoks tunnetuslik, seetõttu oli neil raske seda ka sõnadesse panna. Läänest Guatemalasse elama läinud inimesed aga olid sügavalt läbi mõelnud, miks miski on ning leidnud kõikidele tegevustele põhjenduse ning tähendusliku tausta. Käesolev töö võtab kokku Guatemalas olevate tuntuimate maia päevahoidjate arusaamad tänapäeva maiade kommetest ning annab edasise võimaluse uurida teistes maades – Mehhikos, Belizis – elavate maiade arusaamu ja eluviisi.

Description

Keywords

maiad, maiade kalender, maiade tervendusmeetodid, popol vuh, maiade sodiaagisüsteem, vertikaalne ja horisontaalne ruumimudel, kukulkan, maiade numbrisüsteem, vaimolendid

Citation