Usuteaduskonna magistritööd – Master's theses

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 99
 • Item
  Kultuuriline ja usuline mitmekesisus koolijuhtide pilgu läbi
  (Tartu Ülikool, 2024) Feldveber, Gertie; Schihalejev, Olga, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistritöö eesmärgiks oli kaardistada seda, mida peavad Eesti üldhariduskoolide koolijuhid kultuurilise ja usulise mitmekesisuse juures tähtsaks, kuidas tegeletakse nende teemadega väljaspool usundiõpetust ning milles see täpselt nende koolis väljendub. Muuhulgas oli üheks eesmärgiks välja selgitada, millist usundiõpetuse vormi koolijuhid sobilikuks peavad. Tulemuste analüüsimiseks kasutas autor kolme mitmekesisusega seonduvat uskumust: erisusi eirav, mitmekultuuriline ning põimkultuuriline uskumus.
 • Item
  Usulise maastiku muutus Ukrainas Venemaa sõjalise agressiooni ja sissetungi ajal 2014–2023
  (Tartu Ülikool, 2023) Puusalu, Tiina; Kilp, Alar, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Uurimistöös soovib autor vastata küsimusele, kas ja kuidas muutub usuline maastik (nii üldiselt kui ka fookusega õigeusu kirikul) territooriumi valdaja muutudes. Lisaks soovib autor teada, kas ja kuidas muutub Vene-Ukraina sõja tingimustes usumaastiku olukord Ukraina okupeerimata territooriumil (fookusega õigeusu kirikul). Nimetatud kahe uurimisküsimuse vastuste põhjal soovib autor hinnata, kas õigeusu kirik (Moskva Patriarhaadi või Vene Õigeusu Kirik) kujutab ohtu iseseisva Ukraina riigi julgeolekule ning kas ja kuidas toetab see kirik Ukraina territooriumil toimuvat sõda.
 • Item
  Ashtanga-Vinyasa jooga praktika kogemuse uurimus traditsioonilisi õpetusi järgides
  (Tartu Ülikool, 2023) Tuul, Evelyn; Karo, Roland, juhendaja; Lind, Erki, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Uurimistöö teemaks on ashtanga-vinyasa jooga kogemuse uurimine, kui seda praktiseeritakse traditsioonilise õpetuse järgi. Teema uurimise põhjus on ühest küljest autori isiklik soov mõista sügavuti ashtanga-vinyasa jooga praktikat. Teisest küljest on autori soov pakkuda õpetajana oma õpilastele praktilise kogemuse näidet ashtanga-vinyasa joogast. Autor soovib, et käesolev uurimistöö aitaks mõista ashtanga-vinyasa jooga praktika suuremat eesmärki. Uurimistöös kasutab autor kogemuse illustreerimiseks optimaalse kogemuse (ingl. k. optimal experience) teoorial põhinevat kulgemise (ingl. k. flow) mõistet.
 • Item
  Vooruslikud ja voorusetud tundeväljendused Didymos Pimeda Iiobi raamatu kommentaaris
  (Tartu Ülikool, 2023) Toomik, Rahel; Nõmmik, Urmas, juhendaja; Tölpt, Tauri, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Töö esimeses pooles selgitas autor oma lugemisprotsessi, et heita valgust viisile, kuidas ta informeerib tähelepanelikku kriitilist lugemist. Seejärel tegi autor tähelepanekuid Didymos Pimeda elu, oluliste suhete ning pedagoogilise ja teoloogilise pärandi kohta, samuti kirjeldas ta kommentaari füüsilise käsikirja leidmislugu ning patristilise kirjanduse käsitlusi Iiobi raamatust. Töö teises pooles käsitles autor kogu Didymose kommentaari kreekakeelset teksti, valis sealt välja valimiku kõige selgemalt emotsiooni ja emotsiooniväljendust puudutavaid lõike, jagas need viide kategooriasse ning kirjeldas neid süstemaatiliselt. Autor uuris, kuidas Didymos kasutab neid kategooriaid, et kureerida, modereerida ja tõlgendada ümber Iiobi tundeid ja tundeväljendusi ning kuidas teda mõjutab sealjuures tema laiem kultuuriline raamistik.
 • Item
  (L)avastades katarsist
  (Tartu Ülikool, 2023) Vahter, Elar; Friedenthal, Meelis, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistriprojekti eesmärgiks oli uurida katarsise kogemuse pakkumise võimalikkust seestpoolt vaadatuna, tegijate endi poolt „kontrollitud“ tegevuste kaudu, ühe teatrilavastuse idee-tasandist kuni esietenduseni välja. Vaadeldavaks lavastuseks sai Juhan Smuuli „Lea“. Lavastusprotsessi eesmärgiks oli aru saada, kas on võimalik teadlikult lavastada katartilist elamust ja kui on, siis kui palju saavad lavastuse tegijad ära teha, et vaataja etenduse ajal katarsist kogeks.
 • Item
  Religioon Eesti meedias – muutused ja trendid XXI sajandi esimesel kahel kümnendil eestikeelsete üleriiklike päevalehtede arvamusrubriikide näitel
  (Tartu Ülikool, 2023) Varma, Erki; Remmel, Atko-Sulhan, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistritöös vaadeldakse religiooni positsiooni eestikeelsel avalikul infoväljal ning selle muutumist viimase kahe kümnendi jooksul. Selleks analüüsitakse kahe suurema eestikeelse päevalehe – Postimehe ja Eesti Päevalehe veebiväljaannete arvamusrubriikides sel sajandil ilmunud usuteemalisi tekste. Magistritöö eesmärk on selgitada, kuidas on avalikus arvamusruumis XXI sajandi esimese kahe kümnendi jooksul muutunud religiooni nähtavus ja suhtumine religiooni.
 • Item
  EELK Lääne-Eesti koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö 2017–2021
  (Tartu Ülikool, 2023) Toplaan, Anti; Altnurme, Riho, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Antud magistritöö ülesanne on käsitleda Lääne-Eesti EELK koguduste ja kohalike omavalitsuste koostööd 2017. aasta haldusreformi eelsest perioodist kuni 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisperioodi lõpuni. Töö lõppeesmärgiks on kaardistada Lääne-Eesti näitel toimivaid koostöömudeleid kahel tasandil - endiste maakondade ja nüüdsete suurvaldade ja seejärel üksikkoguduste ja liitunud uute omavalitsuste vahel.
 • Item
  Õpilaste ja õpetajate kogemused vastuolulise ja tundliku õppesisuga
  (Tartu Ülikool, 2023) Makilla, Pille-Riin; Schihalejev, Olga, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Töö eesmärk on mõista nii õpilaste kui ka õpetajate arusaamu tundlikkusest ja vastuolulisusest ning esitada peamised erinevused ja sarnasused selle kohta, mida tajuvad õpilased vastuolulise ja tundlikuna ning mida tajuvad sellena õpetajad. Samuti on eesmärk saada laiem ülevaade õpilaste kogemustest seoses vastuoluliste ja tundlike teemade käsitlemisega. Lisaks soovitakse saada ülevaade õpilaste hinnangust vastuoluliste ja tundlike teemade käsitlemise kohta ning anda uuringu põhjal soovitusi õpetajatele selliste teemadega tegelemiseks. Tegu on kvantitatiivse uuringuga, mille andmekogumise meetodina kasutati LimeSurvey keskkonnas loodud ankeetküsitlust.
 • Item
  Ellen Gould White’i tervishoiureform ja selle tänapäevane käsitlus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus
  (Tartu Ülikool, 2023) Kask, Eve; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Töö eesmärgiks on kirjeldada, kuidas Ellen Gould White`i tervisereformi nõuandeid kasutatakse igapäeva praktilises elus tänapäeva Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Liidu kogudustes. Samuti on ülesandeks anda ülevaade E. G. White`i tervisealastest printsiipidest ning esitada nende seos religiooniga ja olulisus inimese tervisele.
 • Item
  Maalid „Pühendumuspildid poosides“
  (Tartu Ülikool, 2023) Eensalu, Jaanus; Kull, Anne, juhendaja; Ole, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistriprojekti eesmärk on maalida ja kirjeldada õlimaalide seeria „Pühendumuspildid poosides“ loomist, mille abil omakorda saab religiooniuurija uurida maalikunstniku maalimise protsessis esinevaid mõtisklusi ja tähelepanekuid. Eesmärgiks on tuua esile ja avardada tekstikorpuste ja maalimise vahekorda. Autor analüüsib ja rakendab selleks vajalikku autoetnograafilist uurimismeetodit. Töö on osa magistriõppe loomingulisest ja uurimuslikust projektist ning selles käsitletud intervjuud on töövahendid, mis hõlmavad protsessi tekste kuni uurimistöö valmimiseni. Projekti lähtepunktiks on religiooni ja maalitavate teoste seose leidmine religiooniuuringute kaudu, mis laiendab vaadet teemast „Kristus ristil“ kommunikatsiooni uudses nägemuses. Maalikunstnik loob 12 maali, millel on peategelaseks figuur ristil; selleks uuris autor erinevaid tekstikorpuseid. Autor saab tekstikorpuste uurimise tulemused edasi kanda autoetnograafilise meetodiga maalitavasse teosesse.
 • Item
  Deuteronoomiumi karistusseadustikust tekkelooliselt ja tänapäeva õiguse valguses
  (Tartu Ülikool, 2023) Edala, Marie; Nõmmik, Urmas, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Töö eesmärgiks oli uurida, milline on Deuteronoomiumi seadusloome kontekst ja põhimõtted lähtuvalt karistusest kui kuriteole järgnevast tagajärjest. Samuti vaatles autor, millised on Pentateuhi ja tänapäeva õigusloome seosed ja erinevused ning milliseid hermeneutilisi järeldusi saame teha Pentateuhi karistusseadustiku mõistmise ja käsitluse seisukohalt tänapäeva kontekstis. Töö kirjutamisel oli aluseks kvalitatiivne meetod, mis hõlmas lähilugemist, kirjandus-, vormi- ja traditsioonikriitikat.
 • Item
  Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel
  (Tartu Ülikool, 2023) Alliksaar, Marietta; Schihalejev, Olga, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistriprojekti käigus loodi gümnaasiumi usundiõpetuse kursuse „Eesti usuline maastik” tarvis materjalid seitsme Eestis tegutseva kristliku konfessiooni kohta. Projekti eesmärk oli õpetajale ja õpilastele anda ainest, mille abil kõnealuseid konfessioone tundides lahata. Materjalide koostamisel toetuti Rob Freathy jt loodud RE-Searchers’i metoodikale, mida kohendati Eesti oludele sobivaks.
 • Item
  Religiooni roll söömishäirete tekkimisel, ennetamisel ja ravimisel juudi naiste näitel
  (Tartu Ülikool, 2022) Viirpalu, Liisi; Põldsam, Anu, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistritöö eesmärgiks on teada saada, kuidas aitab judaism ennetada ja soodustada söömishäirete tekkimist ning söömishäireid ravida. Esiteks antakse ülevaate kirjandusest, mis käsitleb söömishäired, riskitegureid, nende ravi ja seoseid religiooniga. Teiseks käsitletakse juutide toitumiskombeid, keha, naiste kujutamist ja kehakuvandit, juudi pere, naiste rolli ja ootusi neile, ning ideaalse juudi tüdruku mõistet. Kolmandaks analüüsitakse varasemaid empiirilisi uurimusi.
 • Item
  Vabakoguduste sakraalhooned Eestis 1940-1991
  (Tartu Ülikool, 2022) Viidebaum, Ken; Rohtmets, Priit, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Töö eesmärgiks on uurida vabakirikuid läbi nende hoonete saatuse. Töö lõpptulemusena peaksid saama kirjeldatud põhilisemad protsessid, mis puudutasid vabakoguduste hooneid ja ruume aastatel 1940-1991. Töö eesmärk on arhiividokumentidest esile tuua mõningaid huvitavamaid ja iseloomulikumaid juhtumeid ja protsesse, liita need juba varem sekundaarkirjanduses ilmunud faktidega, et lisaks lihtsale statistikale oleks olemas kokkuvõtlik arusaam, mis seniseid seisukohti kinnitaks või ümber lükkaks.
 • Item
  Seksuaalse identiteedi käsitlemine religioosses kontekstis Eesti kristliku kogukonna näitel
  (Tartu Ülikool, 2022) Savik, Iiris; Karo, Roland, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Töö eesmärk on uurida, milline on seksuaalsuse identiteedipõhine käsitlemine religioosses kontekstis Eesti kristliku kogukonna näitel. Töös vaadeldakse ka põgusalt, kuidas käsitletakse seksuaalset identiteeti tänapäevases teoreetilises kontekstis ning kuidas see identiteet suhestub inimese religioosse identiteediga. Autorit huvitab, kas ja kuidas tajuvad ja mõtestavad religioossed inimesed oma seksuaalset identiteeti. Eesmärk on kaasata erineva seksuaalse identiteediga inimesi, et seeläbi mõista erinevusi religioosse ja seksuaalse identiteeti tajumises ja mõtestamises.
 • Item
  Surm ja suremine 21. sajandi Eesti haiglates ning hoolekandeasutustes - teooria ja praktika läbi hingehoidja pilgu
  (Tartu Ülikool, 2022) Rootsmaa, Kersti; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Käesoleva magistritöö ülesanne on mõista ning aru saada surmaga silmitsi seisvate inimeste vajadusi ja hingehoiu vastust neile vajadustele. Töös keskendutakse hingehoidjate tööle surijate ja nende lähedastega haiglas või hoolekandeasutuses ning tuuakse välja, kuidas hingehoidja tööd kirjeldav teooria väljendub praktikas.
 • Item
  Spirituaalset intelligentsust toetava koolitusprogrammi loomine
  (Tartu Ülikool, 2022) Mihkelson, Ain; Schihalejev, Olga, juhendaja; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Tegevusuuringu peamiseks eesmärgiks on luua spirituaalset intelligentsust toetav koolitusprogramm, mis kõnetaks koolitusel osalejaid. Sellest tulenevalt on tegevusuuringu uurimusküsimusteks: Mis teemad osalejaid rohkem kõnetavad? Millised teadmiste edasi andmise viisid inimestele rohkem korda lähevad?
 • Item
  Sotsiaalprogramm vanglates "Minu kristlikud väärtused ja hoiakud"
  (Tartu Ülikool, 2022) Meiel, Tanel; Soom, Kaido, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Antud magistriprojekti eesmärgiks on luua eesti vanglate teenistusele kristlikul eetikal ja moraalil põhinev sotsiaalprogramm „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“, mis baseerub erinevatel konfessionaalsetel õpetustel (leerikursused/ katehheesid) ja võimaldab kinnipeetavatel programmi läbimise järel liituda vastava konfessiooniga.
 • Item
  Naiste ordineerimise teemaline argumentatsioon EKN liikmeskirikutes 2022
  (Tartu Ülikool, 2022) Majas, Riho; Riistan, Ain, juhendaja; Remmel, Atko, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Magistritöö eesmärgiks on uurida suhtumist naiste ordineerimisse Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) liikmeskirikutes aastal 2022, rõhuga argumentatsioonil, millega põhjendatakse oma seisukohta (olgu see siis naiste ordineerimist pooldav või mittepooldav). Uurimuses ei keskenduta niivõrd üksikutele kirikutele, vaid püütakse saada ülevaate üldpildist ja sellest, milliseid argumente üleüldse kasutatakse ja kuidas näeb see üldpilt välja võrreldes laiema kristliku kontekstiga.
 • Item
  Lastekirjandus fin de siècle perioodil ja religioossed suundumused
  (Tartu Ülikool, 2022) Monika, Lelle-Haav; Lind, Erki, juhendaja; Tartu Ülikool. Usuteaduskond; Tartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
  Käesolev magistritöö annab ülevaate fin de siècle perioodil ilmunud lastekirjanduse žanri ja religiooni kokkupuudetest. Magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul tekkinud kindlate struktuuri- ja vormitunnustega lastekirjanduse žanrist sisu ja tegelaskujude kaudu, ajaloolises ning religioosses vaates ja vastata küsimustele – kuidas on tekkinud žanr kooskõlas üldisemate sajandilõpu (fin de siècle) meeleoludega ning mida kõneleb see žanr religioosses perspektiivis?