The constructions of DA- and MA-infinitives in Written Estonian

Date

2008-11-14T07:29:02Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

This PhD thesis studies the use and functions of da- and ma-infinitives in contemporary written Estonian and compares their use with Old Written Estonian. The theoretical framework used in the thesis is construction grammar. Since the use and functions of the infinitives can best be characterised by the argument structure of the verbs that take an infinitive complement, the thesis mainly focuses on clauses in which one member is an infinitival construction. The analysis of infinitival constructions has permitted the author to identify prototypical and frequent da- and ma-constructions in contemporary written Estonian and explain the syntactic and semantic characteristics of such constructions. The author has also compared contemporary Estonian infinitival constructions with those used in the 17th-century written Estonian, and has brought out important differences between that period and contemporary use. The analysis showed that although the most frequent construction types of both periods resemble each other in terms of their structure, their main functions may be different. Doktoritöös uuritakse tänapäeva eesti kirjakeele da- ja ma-infinitiivi kasutust ja funktsioone ning võrreldakse infinitiivitarvitust praeguses ja vanemas eesti kirjakeeles. Töö teoreetiliseks taustaks on konstruktsioonigrammatika. Kuna infinitiivivormide kasutust ja funktsioone saab kõige paremini analüüsida niisugustes konstruktsioonides, kus infinitiiv on predikaatverbi argumendiks, ongi doktoritöös keskendutud klausidele, mille üheks liikmeks on infinitiivivorm koos selle laienditega. Infinitiiviga konstruktsioonide analüüs on võimaldanud töö autoril määratleda tänapäeva eesti kirjakeele prototüüpsemad ning sagedasemad da- ja ma-infinitiiviga konstruktsioonid ning selgitada nende konstruktsioonide süntaktilisi ja semantilisi omadusi. Töös on võrreldud ka eesti nüüdiskirjakeele ja 17. sajandi eesti kirjakeele infinitiivikonstruktsioone ning toodud esile vanema ja tänapäevase eesti kirjakeele infinitiivikasutuse olulisemad sarnasused ning erinevused. Analüüsist ilmneb, et ehkki kummalgi perioodil tarvitatud sagedasimad infinitiiviga konstruktsioonide tüübid on sarnased, leidub nende konstruktsioonide põhifunktsioonides märkimisväärseid erinevusi.

Description

Keywords

Citation