Unraveling the biotechnological tapestry: harnessing microbial diversity for enhanced production of biofuels, chemicals, and materials from lignocellulosic feedstocks

Date

2024-05-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Prognooside kohaselt toodavad USA ja EL 2030. aastaks igal aastal üle 450 miljardi liitri etanooli taastuvatest allikatest. Seetõttu on tarvis innovaatilisi lahendusi biomassi jätkusuutlikuks kasutamiseks ja selles on mikroorganismidel keskne roll. Mikroorganismid, nagu Saccharomyces cerevisiae, on biotehnoloogilise arengu mootoriks, kuid nende kasutamine seisavab silmitsi kliimamuutuste, tooraine koostise ja toksiliste ühenditega, nagu ioonsed vedelikud ja γ-valerolaktoon (GVL), mis tekivad biomassi eeltöötluse käigus. Kliima muutlikkuse ja biomassi koostise vahelise koostoime mõistmine on biomajanduse jätkusuutliku arengu seisukohalt väga oluline. Kuivusest põhjustatud stress mõjutab biomassi saagikust ja lähteainete keemilist koostist, mis omakorda mõjutab biokütuste tootmist. Uurimistöö üheks eesmärgiks oli nende mõjude väljaselgitamine ja leevendusstrateegiate väljatöötamine. Keemilise genoomika abil saab disainida stressi suhtes vastupidavamaid mikroobitüvesid, mis parandab biokütuste tootmise tõhusust. Edusammud mikroobitüvede esivanemate järjestuse rekonstrueerimisel (ASR) pakuvad uusi tööriistu biokatalüsaatorite disainiks, parandades biotöötlustehnoloogiate efektiivsust. Lignotselluloosse biomassi väärindamine, mida saab läbi viia meid ümbritsevate mikroorganismide abil, nagu mullabakter Pseudomonas putida, väärindab tööstusliku ligniini vajalikeks ja väärtuslikeks kemikaalideks. Bakterites on peidus tööstusele väga väärtuslik võimekus - olemasolevad ainevahetusrajad aitavad suurendada lignotselluloossest biomassist saadavate biotoodete portfelli. Lignotselluloossel biomassil põhineva etanooli tootmise juures on oluline aspekt selle majanduslik jätkusuutlikkus. Kasumlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse maksimeerimiseks on väga oluline paika panna ligniini säästvad kasutusviisid. Tulevased jõupingutused peaksid keskenduma ligniini väärindamisele, mille üks suund võiks olla jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik etanooli tootmine. Biotehnoloogiliste tööriistade ja mikroobide süsteemibioloogia integreerimine avab lignotselluloosse biomassi kasutamise potentsiaali. Keemiline genoomika, ASR ja mikroobide mitmekülgsus soodustavad üleminekut jätkusuutlikule biomajandusele, mis vastab ülemaailmsele energia- ja materjalivajadusele.
By 2030, the US and EU are projected to produce over 100 billion gallons of ethanol annually from renewable sources, emphasizing the urgent need for innovative solutions in sustainable biomass utilization, with microorganisms playing a pivotal role. Microorganisms like Saccharomyces cerevisiae drive biotechnological advancements yet face challenges from climate variability, feedstock composition, and toxic compounds like ionic liquids and γ-valerolactone (GVL) resulting from the deconstruction process. Understanding the interplay between climate variability and biomass composition is crucial for sustainable bioeconomy development. Drought-induced stress affects biomass yield and chemical composition of the feedstocks, influencing downstream biofuel production. The research aims to unravel these effects and develop mitigation strategies like blended feedstocks. Chemical genomics designs microbial strains yielding enhanced tolerance to stressors, improving biofuel production efficiency. Advancements in ancestral sequence reconstruction (ASR) offer novel tools for biocatalyst design, enhancing bioprocessing technologies. Lignocellulosic biomass valorization, led by environmental organisms like Pseudomonas putida, converts industrial lignin into value-added chemicals. The benzoate degradation pathway (BDP) contributes to diversifying the bioeconomic landscape by leveraging existing metabolic capabilities in environmental bacteria. Considering the economic viability of ethanol production from lignocellulosic biomass is crucial. Sustainable lignin utilization pathways are essential for maximizing profitability and environmental sustainability. Future efforts should focus on lignin valorization for viable and eco- friendly ethanol production. Integrating biotechnological tools and microbial systems biology unlocks lignocellulosic biomass's transformative potential. Chemical genomics, ASR, and microbial versatility drive the transition to a sustainable bioeconomy, addressing global energy and material needs.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

Citation