Digiõpiku koostamine II kooliastme digimeedia õppeteema näitel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu

Abstract

Magistritöös kirjeldatakse II kooliastme informaatika digiõpiku loomist Digimeedia õppeteema näitel. Töö teoreetilises pooles antakse ülevaade informaatika õppekavast, digiõpiku loomisel olulistest osadest ning õpiku loomisel aluseks olnud kontseptsioonist. Magistritöö eesmärgiks on toetudes Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kontseptsioonile (Lorenz et al., 2017), luua ja katsetada II kooliastme digiõpiku Digimeedia õppeteema 35 tunni ainekava, tunnikavasid ja materjale. Metoodiliselt kirjeldatakse töös Digimeedia õppeteema ainekava, tunnikavade ja tunni materjalide koostamise protsessi ning antakse ülevaade saabunud tagasisidest. Töö tulemusena valminud materjale on retsenseeritud ja piloteeritud erinevate ekspertide ja õpetajate poolt, kelle ettepanekute ja arvamusega arvestati materjalide koostamisel. Lisaks korraldati õpetajatele täiendkoolitus, et tutvustada digiõpiku teemade õpetamise metoodikat. Magistritöö käigus valminud õppeteema ja selle materjalide abil on informaatikaõpetajatel või teiste ainete õpetajatel võimalus oma tunde planeerida, saada teemade käsitlemiseks ideid ning lähenemisvõimalusi.

Description

Keywords

magistritöö, õppematerjalid, informaatika, meediaõpetus

Citation