Teacher performance appraisal and remuneration aspects of performance management on the example of Estonian general educational schools

Date

2012-05-17

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Doktoritöö eesmärk on töötada välja soovitused õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise arendamiseks Eesti üldhariduskoolides. Töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise süsteemi kujundamine ja rakendamine eeldavad töösoorituse juhtimis-instrumendi väljatöötamist. Doktoritöös määratakse kindlaks õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise kujundamise ja rakendamise aspektid ning töötatakse välja ettepanekud õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise kriteeriumide valikuks. Selleks viidi Eesti üldhariduskoolides läbi ulatuslik ankeetküsitlus, mille käigus küsitleti 2165 õpetajat ja 298 koolijuhti. Probleemide süvauuringu raames viidi kolmes koolis läbi juhtumiuuringud. Uuringust saadi kinnitust, et tulemuslik juhtimine eeldab töösoorituse juhtimisinstrumendi juurutamist Eesti üldhariduskoolides. Õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise kujundamise ning rakendamisega on tihedalt seotud kooli strateegiline juhtimine, ressursijuhtimine ja organisatsioonikultuur, mis aitavad kaasa pedagoogide positiivse suhtumise kujundamisele õpetajate töösoorituse juhtimise suhtes. Õpetajate töösoorituse juhtimine tagab kooli tasakaalustatud arengu ning tulemuslikkuse, mis eeldab õpiprotsessi, õpikeskkonna ja kooli juhtimisega seotud õpetajate töösoorituse hindamise ja tulemustasustamise kriteeriumide väljatöötamist ja tasakaalustatut rakendamist. Õpetajate tulemustasustamine aitab parandada töötulemusi nii individuaalselt kui ka kollektiivselt ning loob paremad eeldused õpetajate arenguks kooli eesmärkidest lähtuvalt.
This dissertation aims to provide proposals for developing a teacher performance appraisal and remuneration aspects of performance management using the example of Estonian general educational schools. The development of performance management tool is assumed in order to design and implement teacher performance appraisal and performance-related pay systems. As a result of this dissertation, critical aspects in designing both performance appraisal and performance-related pay are pointed out and recommendations are made for selecting appropriate criteria. In total, 2,165 teachers and 298 headmasters of Estonian general educational schools participated in this study. Additional case studies were conducted in three general educational schools. The present study provided evidence that in order to employ new management practices more smoothly, aspects of school management should be taken into consideration. For example, the study showed that well-organised strategic management, resource management and organisational culture are important in performance appraisal and performance-related pay design, as it helps develop awareness, positive opinions and intention to adopt. Teacher performance management should be aimed at the balanced development of the school, and therefore, teacher performance appraisal and performance-related pay should combine criteria related to the learning process, the learning environment and school management. Teacher performance-related pay helps develop and improve teachers’ performance both as individuals and in teams and guarantees teacher development in accordance with school objectives.

Description

Keywords

õpetajad, hindamine, üldhariduskoolid, palgapoliitika, Eesti, teachers, job evaluation, comprehensive schools, salary administration, Estonia

Citation