Hiina pehme jõud ja selle käsitlus Eestis

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Kuigi Hiina pehme jõud omab paljude analüütikute hinnangul võtmerolli Hiina mõistmiseks, pole Hiina pehme jõu diskursusest pärit mõisted Eesti ekspertide kasutusse jõudnud. Hiinat käsitletakse valdavas osas kõva jõu diskursuses - enamik analüüsidest toetub pikkadele majanduskirjeldustele ning julgeoleku hetkeseisule. Samas ei saa öelda, et Hiina pehmet jõudu poleks üldse teadvustatud. Kui võrrelda 2000-date keskpaiga tekste nendega, mis avaldatud kümnendivahetuse paiku, on nii suhtumine Hiinasse kui peamised käsitletavad mõisted pisut muutunud. Räägitud on nii Hiina multilateraalsusest, mittesekkumisest, võrdsetest suhetest välisriikidega kui ka harmoonilise maailma kontseptsioonist. Samas ei keskendu temaatiline fookus kuidagi neile mõistetele. Pigem on tegu harvade äramainimistega. Põhjalikumalt neid ei selgitata ja laiemat konteksti ei pakuta või kui seda tehakse, siis läbi kõva jõu kirjelduste. Eesti ekspertide nägemus Hiinast on kokkuvõttes skeptiline ja sageli kriitiline. Isegi uuemates artiklites jäädakse hinnangutes pigem ohutule äraootavale positsioonile, kus on toodud välja nii mõningad Hiina edusammud kui ka murekohad, kuid pole tehtud suuremaid järeldusi Hiina edasiste arengute ja võimalike järgmiste sammude kohta. Üksikud tõdemused Hiina tuleviku osas on pigem üldsõnalised. Kindlasti ei lähe need sisuliselt kokku Hiina pehme jõu diskursusega. Kui Hiina enda pehme jõu diskursus keskendub hiinalikele väärtustele ja poliitikatele, siis Eesti analüüsides on viidatud läänest laenamisele. Artiklitest jääb mulje, et Hiina on pigem kohandunud läänelike praktikatega, mitte eksportinud enda omi, sh. pehme jõu juurde kuuluvaid kontseptsioone. Sellegipoolest ei vaidlusta keegi Hiina suurt ja üha kasvavat rolli rahvusvahelistes suhetes ning majanduses ega Hiina kultuuri vanust ja tähtsust. Kuna valim on väike ja Hiinat Eesti meedias põhjalikult käsitletud üksikutel kordadel, ei saa siinkohal tehtud järeldusi pidada ammendavateks. Sellegipoolest peegeldavad need Hiina mõju kasvamist ja vajadust Hiinat mõista. Seetõttu vajab põhjalikumat edasist mõtestamist ka Hiina pehme jõud ja selle levik võõrriikidesse. Käesolevatest tulemustest lähtudes arvan, et järgmine samm oleks uurida pehme jõu konkreetseid mõjuhoobasid ja seda, kas ja kuidas Hiina oma pehmet jõudu Eestisse eksportida püüab. Sealhulgas tuleks koguda informatsiooni Konfutsiuse Instituudi ja Hiina diplomaatide, aga ka siinsete Hiina välistudengite tegevuse kohta. Tuleks uurida, kas Eesti poliitiline eliit on Hiina pehme jõu mõju ja mõisteid teadvustanud ning kas ja millist mõju see Eesti (välis)poliitikale avaldab.

Description

Keywords

Citation