Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni sektoruuring

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Uuringu eesmärkideks on: 1) Kaardistada olemasolev tööjõud erialade ja haridustasemete järgi ning anda prognoos uute vajalike erialade kohta nii kutseoskuste järgi kui arvuliselt sektori ja suurimate kasutajate (avaliku halduse infosüsteemid ja pangandus) ettevõtetes. 2) Ülevaade valitud sektoris toimuvast nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, arvestades eriti lähemaid naabreid. Selles tuleb eriti tähelepanelikult vaadelda tehnoloogiaid ja konkurentsivõimet soodustavaid tegureid määrates ja järjestades põhitegurid, mis mõjutavad sektori arengut (kasvu) siseturu ja ekspordi kontekstis tuleviku võimalikke arenguid silmas pidades. Toodangu mahu ja põhiliikide ning vastava tööjõu vajaduse prognoos 3 aastaks. 3) Välja selgitada uuringus osalevate ettevõtete olemasoleva tööjõu koolitusvajadus nii kvalitatiivses kui kvantitatiivses tähenduses. Lisaks kirjeldusele tuleb ära näidata vajalikud ja võimalikud koolituse mahud (tundides, % palgakulust), mis on olulised vajalike kutseoskuste saavutamiseks. 4) Identifitseerida ja järjestada olulisuse järgi need tegurid, mis on probleeme tekitanud tööjõu leidmisel, palkamisel ja koolitamisel. 5) Koostada andmebaas uuringus osalenud ettevõtetest nii, et sellest saaks ülevaate ettevõtete suuruse ja struktuuri kohta, nende toodangu struktuuri ja käibe (ka eksport) ning tööjõu hulga järgi erinevatel kutsealadel. 6) Esitada soovitused kutsestandardite kehtestamiseks lähtudes sektori vajadustest. Need soovitused peavad toetama kutsekirjelduste ja õppekavade koostamist, et tagada vajalike oskustega tööjõud. 7) Koostada ülevaade sektori jaoks oluliste erialade koolitusvõimalustest - nii formaalhariduses kui täiendõppes. 8) Esitada soovituste rakendamise skeem: ettepanekud soovituste ellu viimiseks (kuidas, milline on tähtsuse järjekord, kes mida peab tegema, millised vahendid on vajalikud, kuidas mõõta tulemuslikkust).

Description

Keywords

ettevõtlus, eesti, kutsekoolitus, kutseharidus, tööjõud, majandussektorid, telekommunikatsioon, infotehnoloogia

Citation

Collections