Tõenduspõhised narkopoliitika ennetusmudelid - lahendus Eesti alaealiste õigusrikkujate delinkventsele käitumisele?

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö uurimuses analüüsib autor tõenduspõhiseid ennetusmeetode, mis võiksid ennetada ja vähendada alaealiste õigusrikkujate delinkventset käitumist. Eesmärk on esitada konstruktiivset lisainformatsiooni, uue süsteemi parema sisestuse jätkamiseks, pärast alaealiste komisjonide kaotamist. Uurimuse struktuur lähtus poliitikaanalüüsi meetodist, mille abil jagunes töö kuueks osaks. Uurimuse esmaseks ülesandeks oli probleemi piiritlemine, kus autor esitles probleemi olulisust ja defineeris hetkel seisnevad probleemid Eesti ühiskonnas, seoses alaealiste õigusrikkujatega. Uurimuse teiseks ülesandeks oli hindamiskriteeriumite valik, autori poolt. Hindamiskriteeriumid aitasid koostada mudelite vahelist analüüsi. Uurimuse kolmandaks ülesandeks oli identifitseerida poliitikaalternatiivid või ennetusmudelid, millega käesolevat analüüsi koostada. Valitud mudeliteks osutusid 'CTC' ehk 'Hoolivad kogukonnad' ja 'MST' ehk 'Multisüsteemne teraapia'. Uurimuse neljandaks ülesandeks oli valitud mudeleid analüüsida, autori poolt valitud hindamiskriteeriumitega. Uurimuse viiendaks osaks oli poliitikaalternatiivide hindamine ja võrdlus, kus autor võrdles valitud ennetusmudelite tulemusi, tagajärgi ja puudusi. Uurimuse viimaseks ülesandeks oli soov panustada käsitletud haldusliku probleemi diskussiooni, et teha formaalseid ja põhjendatuid poliitkasoovitusi. Ennetusmudelite analüüsist selgusid uued argumendid ja soovitused, mida võiks äsja muudetud süsteem arvesse võtta, pärast alaealiste komisjonide kaotust. Käsitletud analüüsi soovitused on suunatud Eesti Vabariigi poole. Käesoleva bakalaureusetöö uurimusest selgus, et kõige potentsiaalikam ennetusmudel, mis võiks esitada võimalust, et vähendada nii delinkventset käitumist alaealiste õigusrikkujate hulgas, ennetada alaealiste narkootiliste ainete tarvitamist, ja suudaks äsja muudetud süsteemi veel edukamalt rakendada (valitud hindamiskriteeriumite põhjal), osutus MST ennetusmudel. Kuid, kuna andmed olid üsna limiteeritud ja lõppkokkuvõttes ei suutnud autor, ühte ega teist ennetumudelit ülemäära eelistada, siis autori arvates on vaja põhjalikemaid uuringuid mõlema mudeli kohta, Eesti ja Euroopa kontekstis. CTC näitas realistlikumaid tulemusi, mida oleks võimalik Eesti kontekstis rakendada, millest kommenteeris ka EMCDDA analüüs, kuid mida MST programm ei esitanud. MST programmide analüüsist leiti ka asjaolu, et MST programmid olid küll Euroopas fiskaalselt tõhusad, kuid nende mõjusus oli Euroopas üsnagi marginaalne. Autor arvestas seda asjaolu, kuna Ameerika Ühendriikide mastaapseid mudeleid ei ole võimalik rakendada Eesti kontekstis, kuna Eesti Vabariik pole fiskaalselt, struktuurselt ja halduslikult piisavalt võimekas, et selliseid mahukaid ennetusmeetode läbi viia.

Description

Keywords

Citation