Bengt Gottfried Forselius ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal

Date

2010-08-24

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Väitekiri käsitleb Bengt Gottfried Forseliuse (u 1660–1688) tegevust eesti talurahvakoolide rajamisel ja kirjakeele (written language) uuendmisel. Töö eesmärgiks on allikalise baasi laiendamine, seniste uurimuste kriitiline hindamine ning uus, täpsustatud lähteandmetel tuginev rekonstruktsioon. Uurimus on interdistsiplinaarne ning asetab vaadeldud teemad laiemasse ajaloolisse ja kultuurilisse konteksti. Haridusajalooline ja biograafilis-prosopograafiline käsitlus põimub pedagoogika, lingvistika, ideeajaloo ning raamatuteaduse teemadega, samuti on püütud ühendada mikro- ja makroajalugu, s.t lokaalajaloolist vaatepunkti vastavate arengutega naabermaades. Töö koosneb katuspeatükist ja kuuest artiklist (neist üks ilmumas). Artiklid käsitlevad talurahvakoolide asutamist Eesti- ja Liivimaal 17. sajandi lõpul, sotsiaalseid ja etnilisi vahekordi rannarootsi asustusega Harju-Madise ja Risti kihelkonnas, Johannes Haquini Forseliust (rektori ja vaimulikuna) ning Bengt Gottfried Forseliust kui koolide asutajat, keeleuuendajat ja innovaatilise aabitsa autorit. Mitme distsipliini ja erinevate uurimisperspektiivide ühendamine võimaldab mitte ükses täpsustada faktoloogiat, vaid pakub senistest erinevaid kontseptuaalseid järeldusi.
The thesis examines the activities of Bengt Gottfried Forselius (approx. 1660–1688) in regard to the founding of Estonian peasant schools and innovation of the written language. The objective of the research is the expansion of the base of sources, critical evaluation of the existing investigations and a new, specified reconstruction. The research is interdisciplinary and places the observed topics in the broader historical and cultural context. The educational history and biographic-prosopographical approach interweaves with the themes of pedagogy, linguistics, history of ideas and bibliognosy. Likewise, the reunification of micro- and macrohistory was intended: the perspective of local history and the respective developments in the neighbouring countries. The dissertation consists of the main chapter and six articles (one of them unpublished). The articles examine the founding of the peasant schools in Estland and Livland at the end of the 17th century, social and ethnic relations with the Coastal Swedes’ settlements in the Harju-Madise and Risti (St. Matthias & Kreuz) parishes, Johannes Haquini Forselius (as a rector and pastor) and Bengt Gottfried Forselius as the organizer of schools, reformer of orthography and the author of the innovative primer. The unification of various disciplines and distinct perspectives of research enables not only to concretize factology but provides new conceptual conclusions.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda kuuendat artiklit (polnud kaitsmise ajaks ilmunud).

Keywords

doktoritööd, ajalugu, Forselius, Bengt Gottfried, rahvakoolid, haridusajalugu, kooliajalugu

Citation