The "good" and the "bad" of the internet: Studying subjective well-being as an outcome of young people's online practices

Date

2013-09-13

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Teismelised on ühed kõige aktiivsemad internetikasutajad ja internet moodustab loomuliku osa nende igapäevaelust. Kuna internet on siiski suhteliselt uus meedium, mille kasutust ei raamista väga kindlad normid, kuid mille noored on väga kiirelt ja aktiivselt omaks võtnud, ärgitab see küsima, millist mõju internetikasutus noortele avaldab – kas positiivset või negatiivset. Heaolu kontseptsioonist lähtudes on doktoritöös vaatluse all nii internetikasutuse positiivsed kui ka negatiivsed küljed ning nende mõju noorte elukvaliteedile. Viimane aspekt on eriti oluline, kuna teismeiga on üks olulisemaid arenguperioode. Doktoritöös olid vaatluse all noorte online-praktikad – ühelt poolt blogimine kui positiivne ja teiselt poolt ülemäärane internetikasutus kui problemaatiline praktika – ning see, kuidas ja missugustel tingimustel need suurendavad või vähendavad noore heaolu. Nii meediumi valikut kui kasutust kujundavad laiemad kontekstuaalsed tegurid nagu vanus, sugu ja sotsiaalne keskkond (näiteks suhted pere ja eakaaslastega) ning ühiskondlikud tingimused (kultuuriline tasand), milles inimene elab, aga ka meediumi enda või selle rakenduste omadused. Seega võib järeldada, et just kontekst loob ja määrab internetikasutuse võimalikud positiivsed või negatiivsed tulemid. Internetikasutusel võivad olla erinevad tagajärjed. Näiteks avaldavad noored blogides enamasti tõele vastavat sisu, millega nad kujundavad enda identiteeti ja hoiavad sotsiaalseid suhteid, või mis pakub võimalust pälvida tunnustust eakaaslaste hulgas. Samas jagavad noored blogis enda kohta intiimset infot, millel võivad olla negatiivsed tagajärjed. Ülemäärane internetikasutus on seotud nii psühholoogiliste probleemide, internetis veedetava aja kui ka noore digitaalsete oskustega ja sellega, mida ta online-keskkonnas teeb. Ülemäärane internetikasutus võib olla ühelt poolt toimetulekustrateegia, saamaks üle negatiivsetest emotsioonidest, kuna just noortele ekspertkasutajatele pakub internet mitmesuguseid võimalusi meelelahutuseks ja tujutõstmiseks. Teiselt poolt võib see toimetulekumehhanism avaldada pikemas perspektiivis noore heaolule negatiivset mõju.
Teenagers have become the most prominent users of the Internet as they effortlessly incorporate the medium into their everyday lives. Due to the newness of the medium, only partially settled norms surrounding usage, and intensity with which the online space was adopted by the youth, much attention has been paid to dwell upon whether the usage of the Internet by the young people brings along positive or negative outcomes. The concept of well-being is used in the thesis to simultaneously look both at the positive and negative aspects of Internet use and to ask how these phenomena are related to young people’s quality of life. The latter question is especially important as adolescence is the formative period in young people’s development. The thesis looked at online practices – blogging as a positive side, and excessive Internet use as a problematic one – and how and in what condition they increase or decrease the well-being of the young. The findings suggest that both media choice and usage, as well as the well-being of the young Internet users, are framed by larger contextual factors – age and gender of the user; social environment (e.g. family and peer influence) and societal (cultural level) conditions individuals live in; and the structural characteristics of the medium or its applications. Hence, the thesis suggests that it is the context which creates and defines the positivity and negativity of certain outcomes of Internet usage. For instance, adolescent bloggers primarily stay truthful to their offline selves in their blogs, and hence the practice could be seen as a mechanism for maintaining one’s identity and social contacts, but also as an opportunity to seek prestige and competence among the peer group. At the same time, revealing intimate details about one’s life in a blog can also lead to possible negative consequences. Excessive Internet use among the young is related to psychological distress and the time spent online but also to one’s digital skills and the activities one engages in online. Hence, on the one hand, excessive Internet use may be a coping strategy, especially for more expert young users of the medium, as it offers a wide range of opportunities for mood management and entertainment; on the other hand, it may have negative outcomes on one’s well-being in the long run.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

Citation