Soontagana rahvuspargi planeerimine

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnu maakonda jääva Soontagana piirkonna omapärastest väärtustest. Kirjandusülevaate osa tutvustab vaadeldava piirkonna ajalooliskultuurilist ning looduslikku tausta. Sellele järgneb kaitstavate alade tutvustus laiemalt, kus tuuakse välja nende loomise ajalugu, vajalikkus, võimalikud kaasnevad mõjud ning üldine ülevaade olemasolevast olukorrast. Vaadeldava ala väärtuste kaardistamiseks piiritleti piirkond vastavalt väljatöötatud metoodikale ning teostati ruumiandmete analüüs. Töö raames kirjeldatu põhjal sõnastati ala kaitse alla võtmise põhjendus, arvestades ala väärtusi enim ohustavaid tegureid nagu kaevandused, suuremõõtmelised päikese- ja tuulepargid ning veerežiimi mõjutavad tegevused, vähem ka intensiivne metsa- ning põllumajandus. Lisaks sõnastati üldine kaitse alla võtmise eesmärk, arutleti võimalike piirangute kehtestamise alustingimuste üle ning toodi välja rahvuspargi kui kaitstava ala tüübi valiku põhjendus ja kaitse alla võtmisega kaasnevad üldised kulutused. Töö käigus koondatud info põhjal ala kõrge väärtuslikkuse ning omapära kohta on võimalik esitada ettepanek vaadeldava piirkonna kaitse alla võtmiseks rahvuspargina.

Description

Keywords

rahvuspark, kaitseala planeerimine, looduskaitse, Soontagana

Citation