Eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustiku adapteerimine ja valideerimine

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Arvestades nutitelefonide laialdast levikut Eestis on vaja mõõtevahendit, mis potentsiaalseid nutitelefonisõltlasi eristaks ja selleks adapteeriti käesolevas töös Kwoni jt (2013) loodud Nutitelefonisõltuvuse Kusimustik (SAS; 33 kusimust) eesti keelde (E-SAS). Komplekti kusimustikke, sh eestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Kusimustiku (E-SAS) ja Internetisõltuvuse Testi (Young, 1998) täitsid 766 (N = 596; M =170) täiskasvanut vanuses 18-71 aastat (M = 26.10; SD = 6.73). E-SAS-i psuhhomeetriliste omaduste kontrollimiseks tehti faktoranaluus, dispersioonanaluusid, sisereliaabluse test ning korrelatsioonianaluusid kusimustike vahel. Korrelatsioon E-SAS-i ja E-IAT-i vahel oli r = .62, p < .001, E-SAS-i Cronbachi alfa oli .91, kordustesti korrelatsioon oli r = .88, p < .001, mis koos teiste tulemustega viitab, et E-SAS on reliaabne ja valiidne ning võimaldab enesekohase kusimustiku abil hinnata potentsiaalse nutitelefonisõltuvuse tõsidust.

Description

Keywords

Nutitelefonisõltuvuse Kusimustik, E-SAS, SAS, adapteerimine, valideerimine, Smartphone Addiction Scale, E-SAS, SAS, adaptation, validation

Citation