Tartu lasteaiaõpetajate uskumused oma õpetuste mõjust laste karjääri kujundamise oskustele

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Karjääriõpe algab tänapäeval juba lasteaiast. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida lasteaiaõpetajate arvamusi ja uskumusi sellest, kuidas nad saavad toetada laste karjääri kujundamiseks vajalike oskuste arengut ning välja selgitada milliste meetoditega nad seda teevad. Uurimus oli kvalitatiivne ning selles osales kümme lasteaiaõpetajat. Andmed koguti poolstruktureeritud intervjuude abil. Uurimuse tulemustest selgus, et intervjueeritavad lasteaiaõpetajad usuvad, et nad saavad laste karjääri kujundamise oskuste arengut lasteaias toetada. Samuti ilmnes tulemustest, et õpetajad arvavad, et nad saavad saavutada õppe- ja kasvatusvaldkonna “mina ja keskkond” õpiväljundid. Peamised meetodid, mida uuritavad õpetajad õpetamisel kasutavad on erinevad mängud, vestlused ja õppekäigud.

Description

Keywords

preschool teacher

Citation