Täitemenetluse ühtlustamise vajadusest Euroopa Liidus lapserööviasjades tehtud kohtulahendite täitmise näitel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Euroopa Liidu tasandil kohalduvate Haagi lapseröövi konventsiooni ja Brüssel IIa määrusega sätestatakse eeskätt õigusnormid isikute õiguste, kohustuste ja tagajärgede kohta. Viidatud õigusaktid aga ei reguleeri üksikasjalikult lapse tagastamise menetluse praktilisi küsimusi, seejuures puuduvad asjakohased selgitused, milliseid meetmeid peaksid riigid kohaldama saavutamaks konventsioonist ja määrusest tulenevaid eesmärke. Seega sõltub lapse tagastamist nõudva kohtulahendi täitmise tulemuslikkus täielikult siseriiklikest õigusnormidest. Praktikas on tagasitoomise otsused tihti täidetud kas hilinemisega või jäetud üldse täitmata ebaefektiivsete täitmismeetmete tõttu. Magistritöö eesmärgiks oli otsida vastust küsimusele, kas ja millises ulatuses on vajalik täitemenetluse ühtlustamine lapse tagastamist hõlmavate kohtulahendite täitmisel Euroopa Liidus. Magistritöös püsitatud hüpoteesi kohaselt on Euroopa Liidus vaja täitemenetlust ühtlustada rahvusvahelistes lapseröövi asjades. Magistritöös püsitatud uurimisülesande lahendamiseks kasutati õigusteaduslikku juhtumianalüüsi. Magistritöös analüüsiti lapseröövi lahenditele kohalduvat täitmise regulatsiooni viidates võimalikele positiivsetele aspektidele kui ka kitsaskohtadele. Siseriiklike võimalusi lapseröövi puudutavate kohtulahendite täitmise tagamiseks analüüsiti Saksamaa ja Eesti näitel. Uurimuse põhjal leiti, et lapserööviasjades esineb erisusi nii kohtumenetluslikus küljes kui ka täitemenetluse läbiviimisel. Võrdlev analüüs rõhutas vajadust rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsetele normidele, millised on kohased meetmed ja sanktsioonid lapseröövi lahendite täitmise tagamiseks. 30.06.2016. aastal tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekuga sõnastada uuesti Brüssel IIa määrus eesmärgiga kaitsta lapse huve, lihtsustades menetlusi ning suurendades nende tõhusust. Ettepanekus aga ei harmoniseerita täielikult siseriiklike täitemenetlusnorme. Brüssel IIa muudatuste valguses võib endiselt pidada probleemseks liikmesriikide täitemenetluse regulatsioonidest tulenevaid erinevusi. Kokkuvõtvalt leidis hüpotees kinnitust ning vajalik on kehtestada ühtne kord täitemenetluse läbiviimiseks lapserööviasjades.

Keywords

Citation