Negatiivsed enesekohased tuumikhinnangud depressiooni diagnoosiga patsientidel

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli uurida, kas depressiooni diagnoosiga patsientidel on võrreldes tervetega erinevusi negatiivsetes enesekohastes tuumikhinnangutes. Uurimuses osalenud 69 depressiooni diagnoosiga patsiendi ja 69 terve inimese tulemusi võrreldi paariti võrdlemise meetodil soo ja vanuse põhjal. Gruppidevaheline analüüs viidi läbi ANOVA ja Mann-Whitney testiga, ühtlasi leiti negatiivsete tuumikhinnangute, isiksuseomaduste ja emotsionaalse enesetunde omavahelised korrelatsioonid. Tulemustest selgus, et patsiendid erinevad kontrollgrupist nii negatiivsetes tuumikhinnangutes, isiksuseomadustes kui ka emotsionaalses enesetundes. Käesoleva uurimusega leiti tõendeid, et depressiivsusega kaasnevad madalamad enesekohased hinnangud kontrolli, tähelepanu ja impulsiivsuse suhtes. Ühtlasi leiti seoseid nartsissismi ja depressiooni vahel ning leiti tõendeid, et depressioon ja psühhopaatilisus välistavad üksteist. Depressiooni avaldumist võivad prognoosida ka kõrge neurootilisus, madal meelekindlus ja ekstravertsus, mis olid oodatavatateks tulemusteks. Edasine uurimine vajalik põhjapanevamate tulemuste jaoks.

Description

Keywords

Citation