Neošamanistlike liikumiste tekkimisest ja vormidest ning nende paigutumisest Põhja-Euraasia traditsioonilise šamanismi konteksti Lõuna-Siberi rahvaste näitel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas magistritöös vaadeldi Lõuna-Siberi traditsioonilistel šamaanirahvastel postsovetlikul vabanemisajal tekkinud neošamanistlikke tunnusjooni, praktikaid ja vorme, ning võrreldi neid Põhja-Euraasia kui laiema baaskultuuriruumi traditsiooniliste šamanistlike fenomenidega. Eesmärgiks oli uurida šamanismi muutumist ja arenemist ühes kindlas piirkonnas, tehes seda läbi šamanismi struktuursete elementide kõrvutamise, et joonistuksid välja traditsiooniliste Lõuna-Siberi šamanismisüsteemide ja sama piirkonna samade rahvaste neošamanismivormide erinevused ja ühisosad. Seejuures käsitleti paralleelselt ka Lääne neošamanismi arenguid kui Lõuna-Siberi neošamanismi paratamatuid mõjutegureid ja uuriti nende mõjuulatust Lõuna-Siberi protsessidele. Käesolevas magistritöös esitati kolm uurimisküsimust, millest kaks esimest on omavahel loogilises sidusussuhtes. Esimene uurimisküsimus käsitleb üldisemalt neošamanismi olemuslikku suhestumist laiemas mõttes traditsioonilisse šamanismi, teine küsimus puudutab vaid Lõuna-Siberi šamanistlike kultuuride teisenemist. Vastused mõlemale küsimusele joonistusid töös välja Lõuna-Siberi neošamanisimi uurimise käigus, seejuures esimese küsimuse koondjäreldusi võib pidada töö peamise uurimisteema kõrvalsaaduseks, kuna Lõuna-Siberi šamanismimuutuste vaatlemiseks oli uurimisplatvormiks vaja paratamatult võtta laiemat tagapõhja kirjeldav positsioon, mille baasilt kitsam uurimisteema ka sellevõrra täpsemini välja paistaks ja eristuks.

Description

Keywords

šamanism, šamaanid, põlisrahvad, Siber

Citation