Ихтионимы в марийском языке (историко-этимологический анализ)

Date

2019-03-15

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Mari keeleteaduses pole ihtüoloogilist sõnavara ammendavalt käsitletud. Seetõttu on vajalik eraldiseisev marikeelsete ihtüonüümide kompleksne etümoloogiline käsitlus. Paljud etümoloogiad, olgugi üldtunnustatud, vajavad täpsustamist ja täiendamist uue ainese tõttu, mis sisaldab unikaalseid andmeid. Käesolevas töös on võimaluste piires etümoloogiliselt analüüsitud mari kalanimetusi, mis kuuluvad nii mari kirjakeele normi hulka, kui ka kalade murdelisi nimetusi, mida kasutavad oma kõnes kõigi mari keele nelja murde kõnelejad: niidu-, ida-, mäe- ja loodemarid. Mitmed kalanimed on välja selgitatud autori poolt ekspeditsioonide käigus. Töös esitatakse uued etümoloogilised tõlgendused, mida pole etümoloogilises kirjanduses seni esinenud. Enamik vanadest ihtüonüümidest on mittemotiveeritud. Kasutades etümoloogilise modelleerimise meetodit on välja selgitatud mitmed kalanimede moodustamise semantilised mudelid (ловал 'latikas', турышко, туршо 'turb', шийгол 'säga'), mis ei esine etümoloogilises kirjanduses. Enamik genuiinse nimega ihtionüümid on motiveerimata. Kasutades etümoloogilise mudelduse meetodit, selgitati välja mitmete kalanimede semantilised mudelid, näiteks ловал Л, лавал Г 'latikas' 'midagi lamedat'; нуран 'sterlet' 'libe, limane kala; шийгол 'säga' 'midagi hirmsat; inetu kala' jne. Analüüsitud 225 ihtüonüümist on liigitatud genuiinsete sõnade hulka, millel on vasted ka sugulaskeeltes, 19 nimetust, laenatud sõnavara hulka kuulub 41 nimetust ja mari omamoodustiste hulka 160 nimetust. Need arvud osutavad, et kalanimede baasi moodustavad sõnad, mis on loodud mari keelesüsteemis.
Ichthyological vocabulary is still underexplored in Mari linguistics. It is necessary to conduct the special complex etymological interpretation of the Mari fish names. A set of etymologies even being classified as common needs clarification and complement as the new collected materials contain unique data. Where possible, etymological analysis of fish terms was conducted in the given research work. All the fish names are either related to standard Mari or can be classified as dialecticisms, that are still in use among the speakers of four Mari dialect groups (Meadow, Eastern Hill and North-Western which are further divided into twenty subdialects). Several terms were revealed by the author in the course of the survey. The research work contains quite new etymological interpretations (loval 'bream', turyško, turšo 'chub', šijgol 'catfish'). The majority of old fish names are classified as unmotivated. Etymological modeling method allowed to reveal some semantic models of several fish names, such as loval L, laval G 'bream' (No.39) 'something flat'; nuran 'sterlet' (No.9) 'a smooth fish, covered with slime'; šijgol 'catfish' (No.181) 'something scary; an ugly fish' etc. Out of 225 analyzed fish names, 19 can be classified as ancient having parallel terms in kindred languages; 41 words as borrowings, and 160 as Mari words. These data point to the fact that the basis for ichthyological vocabulary is a group of words created within the system of the Mari language.

Description

Keywords

Mari language, fish names, terminology, vocabulary, etymology, onomasiology, language history

Citation