Финно-угорский дискурс в эстонской этнологии (на примере исследования удмуртской культуры)

dc.contributor.advisorЛеэте, Арт, juhendaja
dc.contributor.authorКарм, Светлана
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2019-06-27T08:22:48Z
dc.date.available2019-06-27T08:22:48Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractMis on soomeugrilisus ning milline on selle koht Eesti kultuuriajaloos ja etnoloogias? Milline on keelesuguluse kaal eesti rahvusluse ja rahvusliku identiteeti kujundamises? Kui nähtavad on soomeugrilased praegu ning mis roll on selles eestlastel? Doktoritöös käsitlen neid ja teisi küsimusi, mis on seotud kultuurilise ja uurimistegevusega, mis on ajendatud 18. sajandi lõpus avastatud soome-ugri keelte sarnasusest ja 19. sajandi rahvuslikust romantismist ning rahva mütoloogiseerimisest. Eesti keeles viitavad sellele ka sõnad hõimlus, hõimlased, hõimuvaim, hõimutöö ja hõimuharrastus. Neid protsesse iseloomustamiseks kasutan diskursuse mõistet, viitamaks kõigile teemat puudutavatele teadmistele ja praktikatele: kuidas neist asjust kirjutatakse, kõneletakse või mõeldakse; kuidas neid uuritakse ja representeeritakse ning kuidas tuuakse tähendusi. Aga ka sellele, kuidas diskursuse loodud teadmine seostub võimuga, konstrueerib identiteete ja määratleb seda, kuidas teatud asju konkreetsetel ajal, situatsioonides ja kohtades rakendatakse. Soome-ugri diskursuse taustal keskendun oma töös etnoloogia-alastele uuringutele. Eesti kontekstis tähendab „soome-ugri etnoloogia“ kõigepealt teiste soome-ugri ja samojeedi rahvaste kultuuride uurimist. Eesti etnograafia koos teiste distsipliinidega, mis on otseselt seotud Eesti ajaloo, eesti keele, kirjanduse ja kultuuri uurimisega, on ajalooliselt olnud osa rahvusteadustest. Soomeugrilaste uurimine on olnud aga oma rahva ja teiste rahvaste uurimise vahevormiks – soomeugrilasi ei ole eestlastega päris täielikult samastatud, aga neid ei peeta ka võõrasteks. Idapoolseid soome-ugri alasid on tajutud „teadusliku kolooniana“ ja „väikese rahva“ kultuurilise missiooni sümbolina. Lähtudes arusaamast, et ükski rahvuslik akadeemiline traditsioon ei ole täiesti iseseisev ja suletud oma kultuuriruumi, vaid potentsiaalselt avatud intellektuaalsele dialoogile ja vastastikustele mõjudele, vaatlen seda, kuidas on mõjutanud Eesti etnoloogiat teiste riikide rahvateadused. Otsin vastuseid ka küsimusele, kas ja milline on Eesti soome-ugri etnoloogia rahvuslik omapära, mis eristaks seda näiteks Venemaa, Ungari või Soome omast.et
dc.description.abstractWhat is Finno-Ugricism, and what place does it have in Estonia’s cultural history and ethnology? To what extent has linguistic kinship shaped Estonian nationalism and its ethnic identity? How conspicuous are the Finno-Ugric peoples at the moment, and what role do Estonians play in the overall process? In this doctoral thesis, I will examine these and other questions that are connected to the cultural and scholarly activities that were initiated by the discovery of the affinity between Finno-Ugric languages at the end of the 18th century, together with the nineteeth-century national romanticism and the mytholigization of peoples. In the Estonian language, these processes are manifest in words such as hõimlus, hõimlased, hõimuvaim, hõimutöö and hõimuharrastus. In this study, I use the concept of discourse to delineate these processes in order to refer to all relevant kinds of knowledge and practices, i.e. the ways in which these various issues are discussed, written about and reflected upon; or the way in which they are researched, represented and rendered meaningful. I will likewise consider the ways in which knowledge that is generated by discourse becomes correlated with power and how it is used to construct identities and define the way in which certain features can be understood in relation to a specific place, time and situation. My thesis focuses on ethnological research by using the backdrop of Finno-Ugric discourse. In Estonia, “Finno-Ugrian ethnology” first and foremost centres on the study of other Finno-Ugric cultures as well as Samoyed peoples. Estonian ethnography, in parallel with other disciplines that study Estonian history, language, literature and culture, has historically belonged to the national sciences, whereas the study of Finno-Ugric peoples has served as an intermediary to the study of our own as well as other peoples, i.e. the Finno-Ugric peoples have not quite been equated with Estonians, nor have they been considered to be foreign to Estonians either. Thus the Eastern Finno-Ugric areas have been characterized as being a “scholarly colony” and the symbol of cultural mission of a “small people”. Proceeding from the understanding that no national academic tradition is entirely self-contained and enclosed in its cultural sphere, but is potentially open to intellectual dialogue and reciprocal influence, I have sought to examine ways in which Estonian ethnology has been influenced by the ethnologies of other nations. I have also tried to suggest answers to the question of whether there exists, and to what extent, a national peculiarity of the Estonian Finno-Ugric ethnology which would differentiate it from that of, for instance, Russia, Hungary or Finland.en
dc.description.abstractЧто такое финно-угризм и каково его место в Эстонской культурной истории и этнологии? Какова роль языкового родства в конструировании эстонской идентичности и национальности? Насколько видимы сегодня в мире финно-угры, и какова в этом роль эстонцев? В докторской работе рассматриваются вопросы, связанные с культурно-исследовательской деятельностью, порожденной обнаружением языкового родства финно-угорских народов, национальным романтизмом и мифологизацией народа в XIX веке. Для характеристики данных процессов используется понятие дискурса. Под финно-угорским дискурсом подразумевается вся совокупность знаний и практик, связанных с темой: как об этом пишется, говорится и что подразумевается; как они исследуются, интерпретируются и репрезентируются. А также то, как создаваемые дискурсом знания связываются с властью, как они конструируют идентичности и определяют, какие идеологии и практики применяются в определенное время, в определенной ситуации и месте. В диссертации анализируется этнологический аспект дискурса. В эстонской этнологической традиции под «финно-угорским дискурсом» имеется в виду, прежде всего, исследование культур родственных финно-угорских и самодийских народов, а не самих эстонцев. Изучение финно-угорских народов исторически является как бы промежуточной формой между изучением своего и других народов – финно-угры не принимаются за своих, но они и не совсем чужие. Восточные финно-угорские территории воспринимаются как «научная колония» и как символ культурной миссии «малого народа». Ни одна национальная академическая традиция не является полностью автономной и закрытой в своем культурном пространстве, а потенциально открыта для интеллектуального диалога и взаимовлияния. Исходя из этого, рассматривается, как научные традиции других стран повлияли на эстонскую этнологию. Есть ли что-то такое, что присуще только эстонской этнологии; и что есть национальная особенность эстонской финно-угорской этнографии, которая отличала бы ее, например, от российской, венгерской или финской традиций финно-угорских исследований?  ru
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5239216et
dc.identifier.isbn978-9949-03-066-8
dc.identifier.isbn978-9949-03-067-5 (pdf)
dc.identifier.issn1736-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/64611
dc.language.isoruset
dc.relation.ispartofseriesDissertationes ethnologiae Universitatis Tartuensis;9
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAutorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectudmurdiet
dc.subjectkultuuret
dc.subjectsoome-ugriet
dc.subjectdiskursusanalüüset
dc.subjectmuseoloogiaet
dc.subjectetnograafiaet
dc.subjectEestiet
dc.subjectetnoloogiaet
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.otherUdmurtianen
dc.subject.othercultureen
dc.subject.otherFinno-Ugricen
dc.subject.otherdiscourse analysisen
dc.subject.othermuseologyen
dc.subject.otherethnographyen
dc.subject.otherEstoniaen
dc.subject.otherethnologyen
dc.titleФинно-угорский дискурс в эстонской этнологии (на примере исследования удмуртской культуры)ru
dc.title.alternativeSoome-ugri diskursus Eesti etnoloogias (udmurdi kultuuri uurimise näitel)et
dc.typeThesiset

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
karm_svetlana.pdf
Size:
1.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: