Rakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020

Abstract

Kõrghariduse, sh rakenduskõrghariduse edendamisel on üha enam vaja tähelepanu pöörata õppe kvaliteedile, tööjõuturu vajaduste muutustele, õppeprotsessi ning teadus, arendus- ja loometegevuse (edaspidi TAL tegevus) nüüdisajastamisele, pidades silmas põhitegevuste kuluefektiivsust. Rakendus kõrgkoolide arengustsenaariume käsitleva uuringu projekti peamine eesmärk on koostada rakenduskõrgkoolide koostööd ning arengumudeleid käsitlev raamdokument, mille fookuses on õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine ning kõrgkoolidevahelise ja rahvusvahelise koostöö edendamine. Uuringu raames analüüsiti Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (edaspidi RKRN) liikmeskõrgkoolide põhi andmete muutuste dünaamikat aastatel 2008–2012 neljas kategoorias: 1) üldised efektiivsuse näitajad (üldkulud, üldpind üliõpilaste kohta), 2) õppurid (õppurite arv ja muutus, hõive tööturul), 3) akadeemiline ja tugi personal ning 4) TAL tegevus. Lisaks antakse ülevaade õppekavadest, õppeprotsessist, rahvusvahelistumisest, rakendusuuringutest.

Description

Keywords

tööjõud, rakenduskõrgkoolid, tööturg, rakenduskõrgharidus, kõrgharidus, kõrgkoolid

Citation

Collections