Depressiooni tunnuste muutused vanuse ja soo lõikes 11-16 aastaste Eesti noorukite seas: longituuduuring

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärk oli uurida depressiooni tunnuste – masendunud meeleolu, suhteprobleemid, ebaefektiivsus, anhedoonia ja madal enesehinnang – muutusi vanuse ja soo lõikes noorukieas. Esialgne valim koosnes 308 lapsest, kes täitsid enesekohaseid küsimustikke neljal korral vähemalt 12-kuuliste vahedega (11–12, 12–13, 13–14 ja 15–16aastaselt). Antud uurimuses kasutati Laste Depressiooni Skaala abil kogutud andmeid. Tulemustest selgus, et vanuselised muutused depressioon tunnustes ilmnesid vaid poistel madala enesehinnangu alaskaalal, mille skoorid vanuse kasvades langesid. Ehkki soolisi erinevusi ilmnes iga tunnuse puhul, puudus üldine trend, et vanuse kasvades ilmneks rohkem ning ulatuslikumaid soolisi erinevusi depressiooni tunnustes. Tulemused on olulised edendamaks arusaama, millistele spetsiifilistele tunnustele tuleks eelkõige tähelepanu pöörata nii ennetustöö käigus kui ka juba vallandunud depressiooni sümptomite ära tundmises noorukiealistel poistel ja tüdrukutel.

Description

Keywords

depressiooni tunnused, noorukid, soolised erinevused, vanuselised erinevused, signs of depression, adolescence, sex differences, age differences

Citation