Formation and Assessment of Landscape Recreational Values

Date

2015-05-15

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Väärtushinnangud on tänapäeva ühiskonnas kõneaineks järjest sagedamini. Otsustusprotsessid takerduvad tihti väärtuste konfliktidesse. Sellest tulenevalt on oluline väärtusi võrrelda ning seada prioriteedid otsustusprotsesside tõhustamiseks. Maastike väärtusi on uurinud ja võrrelnud nii sotsiaalteadlased, maastikuteadlased kui majandusteadlased, kasutades erinevaid meetodeid ja lähenemisviise. Arutelud erinevate meetodite eelistest ja puudustest on sageli jäänud valdkonnakeskseteks ning autori andmetel ulatuslikumad interdistsiplinaarsed võrdlused puuduvad. Lähtudes eelnevast on doktoritöö eesmärgid järgmised: - võrrelda erinevaid meetodeid maastike rekreatiivsete väärtuste hindamiseks; - hinnata erinevate hindamismeetodite sobivust planeerimis- ja otsustusprotsessideks; - analüüsida monetaarse ekvivalendi leidmise otstarbekust maastike rekreatiivsete väärtuste hindamisel. Töö põhitulemused on esitatud lisas olevas seitsmes publikatsioonis. Tulemusena võib öelda, et kõigil doktoritöös olevatel meetoditel on omad eelised ja puudused ning universaalset meetodit ei ole, kuid antud uurimustöö võimaldas analüüsida erinevate meetodite sobivust erinevates kontekstides ning on heaks lähtekohaks järgnevatele uuringutele.
Values are increasingly discussed in our societies today. The controversies of values dominate the discussions in governance and decision-making processes. Landscape values have been studied by many authors from different viewpoints. There are several methodologies to assess the landscape values and each of them is good for different purposes. There is no single suitable method and comparative research on suitability of methods is shallow. The main objectives of this doctoral thesis are: - to compare different methods for assessment of landscape values; - to identify the appropriateness of the value assessment methods for different planning and management purposes; - to analyse the relevance of the applications of monetary equivalent for landscape recreational values. The main results of the thesis are presented in seven attached published papers. All analysed in the thesis methods do have their strengths and weaknesses and there is no universal method. The research carried out allowed us to evaluate suitability of different methods for different tasks

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.

Keywords

maastikud, rekreatsioon, väärtusorientatsioon, väärtused (filos.), hindamine, landscapes, recreation, value orientation, values, evaluation

Citation