Näide 2

iDevice ikoon Näide 2
 • Hinda, kuivõrd aitab alltoodud retsensioon kaasa teadustöö kirjutamisele.
 • Mida võiks/tuleks selles retsensioonis muuta? Põhjenda oma arvamust.
 • Postita vastused foorumisse.

Retsensioon XXX (nimi) magistritööle
YYY (pealkiri)

Magistritöö annab ülevaate mõisate tekkimisest, võõrandamisest Eesti aladel ja mõisahoonete uuesti kasutusele võtmisest koolimajadena. Eesmärgiks on seatud koondada kogu olemasolev teave Eesti mõisakoolide riikliku programmi ja tegevuse kohta. Kogu see teave on kultuuriministeeriumi kodulehel http://www.kul.ee/index.php?path=635

 • Missugune oli Teie tegelik eesmärk antud magistritöö tegemiseks?

Ajaloolises ülevaates saame teada mõisate arvukusest Eesti territooriumil. Lk 5 algab 13.saj... ja samas tuuakse ka mõisate arv.

 • Mis sajandil oli Eesti territooriumil 874 rüütlimõisat ja 200 kroonumõisat?

Põhjalik, samas asjalik ülevaade on antud mõisakoolide riiklikust programmist, selle eesmärkidest, tegevussuundadest, eelarvest, koolide arvust, juhtkomiteest. Lisad sisaldavad mõisaportaalide kodulehtede aadresse, asutajaid, juhtkonda, passide omanikke, mõisakoolide riikliku programmi koondnimekirja.

Uurimuse eesmärgid ja ülesanded on põhjalikud, probleemsed ja hinnanguid nõudvad. Uurimus on läbi viidud kahel tasandil: kirjandusallikate analüüs ja küsitlus-intervjuu meetodil. Esimesel tasandil saadud tulemuseks on iga programmis osaleva mõisakooli kirjeldus, väike kokkuvõte maakonna koolide lõpus ja tabel lisas 2.

 • Millega täiendab tekst lk 13-23 lisas 2 olevat tabelit?

Mõisakoolide riiklik programm valmistati ette mõisakoolimajade renoveerimiseks, säilitamiseks ja arendamiseks tänapäevaseks õpikeskkonnaks ning selle alusel raha taotlemiseks (lk 7). Lk 35 on toodud ettepanek teha kvantitatiivne uuring ..... rahastamise raames. Kultuuriministeeriumi kodulehel on aga rahalised investeeringud täpselt toodud.

 • Mida konkreetselt soovitate rahastamise raames edasi uurida?
 • Missugused mõisakoolid on saanud selle programmi raames kõige suuremaid investeeringuid?

Mõisakoolide riikliku programmi raames on sündinud mitmed tegevused. Üks ulatuslikum on olnud külastusmäng Unustatud mõisad.

 • Missugust mõju on avaldanud külastusmäng nende valdade elule, kus mõis asub? Mis eesmärk võiks olla nendel külastusmängudel tulevikus?

Mõisakoolide riikliku programmiga finantseeritakse rahaliselt koole. Programmi eesmärgis on öeldud ka kaasaegse õpikeskkonna arengu tagamine nendes koolides.

 • Missugust mõju on avaldanud mõisakoolide riiklik programm kooli õpikeskkonna arengule?

Teine tase uurimuses analüüsib mõisakoolide direktorite ja Mõisakoolide Ühenduse esimehe Tõnu Kiviloo intervjuusid. Iga kooli direktoril oli oma hinnanguline väärtus mõisakoolide riikliku programmi tegevusele.

 • Mis on kõige olulisem tulemus, mida saite intervjuu ja küsitluse läbiviimisel - analüüsil?
 • Miks Te ei teinud põhjalikku uurimust oma mõisakoolist?

Magistritöö on huvitav, kajastab ühte ajaloo valdkonda eestlaste elus, mille säilitamine peaks olema kogu rahva südameasjaks. Töö saab suurema väärtuse siis, kui mõningate täiendustega avaldatakse see trükis ja iga külastusmängus osaleja või muuseumi töötubade külastaja saab selle endale tutvumiseks.


Retsensent

Nimi
Asutus ja ametikoht
Kuupäev