Autoriõigusega kaitstavad teosed

iDevice ikoon Mida kaitstakse autoriõigusega?

Autoriõigus kaitseb kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid, mis on originaalsed, st teos peab olema autori enda loomingu tulemus; väljendatud objektiivses vormis (käsikiri, video-või audiosalvestis) ja selle vormi kaudu tajutav ja reprodutseeritav kas vahetult või tehnilise vahendi kaudu. Suuline loeng või ettekanne on autoriõigusega kaitstav teos, kuna ta on kuulajate poolt vahetult tajutav ja tehniliste vahendite abil reprodutseeritav (audio- või videosalvestus).

Akadeemiliste töötajate poolt loodud loengumaterjalid, e-kursused, teadustöö aruanded, monograafiad, teadusartiklid, retsentsioonid, arvutiprogrammid, andmebaasid ja muud teosed on autoriõiguse objektid ja neid kaitseb autoriõigus.

Autoriõigus ei kaitse loomingulise tegevuse tulemusi tehnika valdkonnas. Leiutisi, kasulikke mudeleid jt tööstusomandit kaitstakse tööstusomandit reguleerivate seadustega (patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, tööstusdisaini kaitse seadus jt).

Autoriõigus kaitseb teose vormi. Autoriõigusga ei saa kaitsta teoses väljendatud ideid, kontseptsioone, meetodeid jmt loomingulise tegevuse resultaate. Kui teaduspublikatsioonis, konverentsiettekanedes või muul viisil avalikustatud teoses on kirjeldatud uut meetodit, tehnoloogiat vms, siis on see teave kõikide poolt vabalt kasutatav. Neid tulemusi ei ole võimalik enam õiguslikult kaitsta (tööstusomandina kaitsedokumenti taotleda või lepingu alusel konfidentsiaalsena hoida).

Kas teadustulemusi kiiresti publitseerida või püüda neid kaitsta, on igipõline dilemma. Kindlasti peaks enne publitseerimist läbi mõtlema, kas on võimalik tulemusi patenteerida või mingi osa tulemusest säilitada konfidentsiaalse teabena. Kiire publitseerimisega võib kaotada võimaliku majandustegevuse konkurentsieelise. Patenteerimine ei välista publitseerimist. Pärast potentsiaalse leiutise kaitseks patenditaotluse esitamist võib teadustulemuse ka publitseerida.


iDevice ikoon Autoriõiguse kuuluvuse tähistamine teosel

Autoriõigus kaitseb teost selle loomisest alates, so momendist, kui teos on objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist võimaldavas vormis fikseeritud. Mingeid formaalseid toiminguid autoriõiguse tekkimiseks täitma ei pea.

Küll on aga oluline, et autor või isik, kellele autoriõigused kuuluvad, märgiks teosele teabe autoriõiguse omaja kohta. See teave on oluline nii informatiivsest kui autoriõiguse kaitse aspektist. Vastav tähistus näitab, et teos on autoriõigusega kaitsud ja annab informatisooni, kelle poole teose kasutamisega seonduvalt pööruda.

Juhul, kui nii isklikud kui varalised autoriõigused kuuluvad teose autorile, võiks soovitav tähistus olla järgmine: Autoriõigus Mare Kuusk 2012; võõrkeelse väljaande puhul Copyright Mare Kuusk 2012. Võib kasutada ka hoiatusklauslit: Kõik autoriõigused on kaitstud; inglise keeles: All rights resereved.

Juhul, kui teos on loodud otseste tööülesannete täitmise käigus, võiks tähistus olla järgmine: Autoriõigused Mare Kuusik ja Tartu Ülikool 2012. Siit nähtub, et isiklikud autoriõigused kuuluvad autorile ja varalised õigused kuuluvad ülikoolile kui tööandjale.

Praktikas kasutataval märgil © pole mingisugust õiguslikku tähendust, kuna mingisuguseid formaalsusi autoriõiguse tekkimiseks ei nõuta. Märk, mida nimetatakse ka kaitsetähiseks pärineb ülemaailmsest autoriõiguse konventsioonist, mis on Eesti Vabariigi iseseisvumisega kehtivuse kaotanud. Berni konventsioon, millega Eesti liitunud on, keelab kehtestada formaalsusi autoriõiguse tekke eeldusena.