Intellektuaalse omandi kasutamine lepingute alusel

Üldpõhimõte: enne projekti algust lepivad finantseerija ja/või projekti partnerid kokku intellektuaalse omandi kuuluvuse ja kasutamise osas nii projekti tulemuse kui partnerite intellektuaalse omandi kaasavara suhtes.

Projekti tulem (foreground) – projekti partnerite poolt projekti käigus eraldi või ühiselt loodud intellektuaalne omand (oskusteave, leiutised, kasulikud mudelid, andmebaasid jne).

EL 7RP projektides kuulub intellektuaalne omand reeglina partnerile, kelle töötajad on selle loonud. Partnerite poolt ühiselt loodud intellektuaalne omand kuulub partneritele ühiselt.

Intellektuaalse omandi kaasavara (background) – intellektuaalne omand, mis kuulub partneritele enne projekti algust ja mida lubatakse vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele teistel projekti partneritel projekti eesmärkide täitmiseks kasutada (background included) või välistatakse selle kasutamine (background excluded).

Intellektuaalse omandi kaasavara (teadusartiklid, andmebaasid, kaitstud leiutised vms) iseloomustab uurimisrühma tugevust vastavas teadusvaldkonnas.

EL projektide puhul on intellektuaalse omandi kuuluvuse ja kasutamise osas oluline teada, kuidas suhestub ülikooli poolt loodud osa projekti kui terviku tulemusega ning kuidas ja millistel tingimustel on võimalik teiste partnerite poolt loodud intellektuaalse omandi kasutamine.

Finantseerijate tingimused intellektuaalse omandi kuluvuse ja kasutamise osas on erinevad.

Näiteks on ETF-i grandiprojektides loodud tulemus muutub pärast projekti lõppu reeglina üldkasutatavaks.

Tiigrihüppe SA on näiteks tingimuseks, et projekti tulemus on kasutatav Creative Commons litsentsi alusel (Creative Commons Attribution - Noncommercial - Share Alike 3,0). Creative Commons litsentsi puhul on tegemist tüüptingimustega, mille kaudu teose autoriõiguste omaja saab otsustada, kuidas ta oma teose kasutamist reguleerib. Iga konkreetsel juhul tuleb vaadata, milliseid õigusi litsents sisaldab.

Ettevõtte poolt ülikoolilt teadus- ja arendustöö tellimisel lepitakse teadustöö tulemuse ja selle suhtes tekkiva intellektuaalse omandi kuuluvus kokku teadus- ja arendustöö lepingus. Enamasti soovib ettevõte, et ülikool loovutaks varalised õigused (sh õiguse taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist ja saada patendi või kasuliku mudeli omanikuks) teadustöö tulemuse osas ettevõttele. Ettevõtte tellimuse puhul tuleb alati otsustada, kui oluline on teadustöö tulemus ülikooli jaoks (nt tulemus on seotud uurimisgrupi uurimissuunaga vms) ja kas ettevõtte poolt makstav tasu on piisav, et selle eest ka intellektuaalse omandi varalised õigused loovutada.

Ülikoolil on olemas teadus- ja arendustöö lepingu vorm, kus intellektuaalse omandi kuuluvuse osas on võimalik valida kahe variandi vahel: teadustöö tulemus kuulub kas ülikoolile või ettevõttele. Juhul, kui uurimisgrupi poolt on ettevõttele enne sisulisi läbirääkimisi saadetud lepingu vorm, kus varalised õigused tulemi suhtes kuuluvad ettevõttele, on vastupidist kokkulepet raske saavutada.

iDevide ikoon Mõtiskle!

Ettevõte tellis ülikoolilt uurimistöö. Ülikooli ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingus puuduvad kokkulepped uurimistöö tulemuse ja selle suhtes tekkiva intellektuaalse omandi osas.

Kellele kuuluvad uurimistöö tulemuse varalised õigused?

iDevide ikoon Mõtiskle!

Ülikool on sõlminud tellijaga lepingu õppematerjalide loomiseks. Lepingus on kokkulepe, et loodud õppematerjale saab tellija kasutada Creative Commonsi litsentsi alusel. Nimetatud õppematerjalid loob õppejõud tööülesannete täitmise käigus.

Kuidas lähevad õigused õppematerjali kasutamiseks tellijale?