Arvutipõhine eesti keele õpe: vahendid ja hinnangud nende efektiivsusele Tartu ülikooli keelekursuste näitel

Date

2015-10-29

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Eesti keelt räägitakse ja õpitakse paljudes maailma paikades. Siiski puudub paljudel keelehuvilistel võimalus õpinguteks kontaktõppe vormis. Nendele mõeldes töötakse välja arvutipõhise keeleõppe vahendeid. Arvuti abil õppimine kaotab ruumilised piirangud – veebipõhistel õpetajatoega kursustel osalejad saavad suhelda õpetajate ja õpingukaaslastega, ilma et peaksid nendega geograafiliselt samas asukohas viibima. Arvutite ja veebi kasutajate ring üha laieneb ning rakendusvõimalused avarduvad, pakkudes uusi vahendeid arvutipõhise keeleõppe arendamiseks. Käesolevas doktoritöös käsitletakse eesti keele arvutipõhise õpetamise küsimusi. Doktoritöö kuulub rakenduslingvistika valdkonda ja on oma olemuselt interdistsiplinaarne, ühendades uurimistöö, arenduse ja praktika. Doktoriväitekirjas on vaadeldud täiskasvanud keeleõppijatele loodud arvutipõhiseid eesti keele kursusi, lähemalt aga kolme Tartu Ülikoolis välja töötatud õpetajatoega eesti keele kursust. Väitekirjas analüüsiti õppijate hoiakuid arvutipõhise keeleõppe suhtes laiemalt ja nende hinnangut kursuste eesmärkide saavutamise osas. Doktoritöö tegemise käigus loodud kursuste läbiviimine, kursustel õppinute ning Tartu Ülikooli üliõpilaste antud tagaside „Eesti keele kursuse algtasemele” kohta lubasid töös esitada ka soovitusi eesti keele õppetarkvara koostajatele. Arvuti pakutab võimalusi erinevaid meediume, näiteks heli- ja videosalvestisi, teksti, pilte kasutada. Nende paremaks integreerimiseks õppetöösse peaksid õppematerjalide koostajad tegema koostööd arvutispetsialistidega. Veebipõhiseid kursusi koostades tuleb kindlasti arvestada ka konkreetse keele iseärasusi. Töö tulemused osutavad vajadusele uurida edaspidi süvendatult eri osaoskuste arvutipõhise õpetamise võimalusi. Ka tuleks rohkem tähelepanu pöörata eri sihtrühmadele koostatud arvutipõhise õppevara analüüsile ning saadud tulemuste rakendamisele uute õppematerjalide koostamisel.
The Estonian language is spoken and taught in many places in the world. Yet, many enthusiasts do not have the opportunity to study the language through contact learning. Keeping these people in mind, computer-based language learning tools are being developed. Computer-assisted learning loses spatial restrictions- with web-based teacher-assisted courses, participants can study without having to be in the same geographical location. The range of possibilities that apply to computer is widening, which offers new resources for developing web-based language learning. This doctoral dissertation explores the issues of teaching Estonian in a computer-based manner. The thesis belongs to the field of applied linguistics and is interdisciplinary, as it encompasses research, development and practice. The computer-based Estonian courses for adult learners are discussed in the doctoral dissertation, while three teacher-assisted Estonian courses developed in the University of Tartu are closely analysed. The dissertation analyses the learners’ attitudes towards computer-based language studies in general and their assessments about achieving the objectives of the courses in particular. Organising the courses created while writing the dissertation and the feedback on the courses also allows making some suggestions to the developers of educational software intended for teaching Estonian in the thesis. The various media available via a computer- sound and video recordings, text, pictures, etc.- may be integrated into a course. Developers/Teachers compiling learning materials must cooperate with computer specialists to find the most suitable technical solutions. The characteristics of a specific language must also be considered. In future, more attention should also be paid to analysing computer-based learning resources intended for different target groups and implementing the analysis results in preparing new learning materials.

Description

Keywords

Tartu Ülikool, keelekursused, eesti keel, võõrkeel, keeleõpetus, arvutipõhine õpe, õppematerjalid, õpikeskkonnad (inform.), õpetamise metoodika, tagasiside, küsitlusuuringud, University of Tartu, language courses, Estonian language, foreign language, language instruction, computer based teaching, learning materials, learning environments (inform.), teaching methodology, feedback, surveys

Citation