Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Käesolev kogumik toetub tugevalt uuringule „Üldpädevused ja nende hindamine” (2011−2014). Kogumik koosneb kahest osast. Esimese osa eesmärk on täpsustada üldpädevuste sisu ja kirjeldada nende hindamise võimalusi kolmandas kooliastmes. Selleks, et konkreetsete pädevuste kohta kirjutatut paremini mõista, alustatakse üldisest teoreetilisest alusest ning kirjeldatakse arengu ja õppimise aluseks olevaid psüühilisi protsesse. Kolmandas peatükis esitatakse sissejuhatus üldpädevuste käsitlusse ja hindamisse, järgmistes peatükkides peatutakse igal pädevusel põhjalikumalt. Teise osa eesmärk on kirjeldada üldpädevuste arengut ja sellega seotud tegureid kolmandas kooliastmes ning näidata võimalusi nende arendamiseks erinevates ainetundides.

Description

Keywords

sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, väärtuspädevus, põhikool, üldpädevused, matemaatikapädevus, ettevõtlikkuspädevus, õpetamine, õppimine, üldharidus

Citation

Collections