Enesekohaste tuumikhinnangute mõõtmine vabatahtlikult lisakohustusi võtnud üliõpilastel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva seminaritöö eesmärgiks oli mõõta enesekohaseid hinnanguid ühel erialal õppivatel üliõpilastel ning võrrelda nende tulemusi üliõpilastega, kes on võtnud endale vabatahtlikult lisakohustuseks kõrvalerialal õppimise. Töös kontrollisin kahte hüpoteesi: kõrvalerialaga üliõpilaste enesehinnang on kõrgem, kuid keskmine hinne madalam, võrreldes ainsa erialaga üliõpilastega. Uurimuses osales 62 tudengit, neist ühe erialaga oli 27 ja kõrvalerialaga 35 ning vastajad olid valdavalt Tartu ülikoolis õppijad. Uurimuses olid kasutusel enesekohased küsimustikud erinevate skaalade ja alaskaaladega, mis mõõtsid katseisikute negatiivseid enesekohaseid tuumikhinnanguid. Tulemused näitasid, et kumbki hüpotees kinnitust ei leidnud. Ühe erialaga ja kõrvalerialaga üliõpilaste enesekohaste hinnangute võrdlemisel ilmnesid mõned statistiliselt olulised erinevused. Suurim erinevus kahe grupi vahel, mis osutus statistiliselt oluliseks, oli vanus. Vanuse erinevus tuli välja nii naissoost gruppide kui ka mõlemast soost gruppide analüüsimisel. Edasisel analüüsimisel tuli välja, et kõrvalerialaga üliõpilastel on kõrgem tundlikkus teistepoolse märkamise suhtes. Analüüsides eraldi naissoost gruppide tulemusi selgus, et kõrvalerialaga tudengitel on kõrgem sotsiaalärevus, kõrgemalt negatiivne enesehinnang ning kõrgem tundlikkus teistepoolse märkamise suhtes.

Description

Keywords

Citation