Lapsevanemate ja õpetajate kasvatustegevused- enesekohaste küsimustike kohandamine

Date

2009-06-08T06:59:21Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Kasvatustegevuste küsimustike CRPR ja APQ põhjal kohandatud enesekohase mõõdiku KTK-v täitis 2114 5–9aastase lapse vanemat. Eksploratiivne ja konfirmatiivne faktoranalüüs toetas küsimuste jaotumist originaalskaaladega sarnastele faktoritele: Positiivsed kasvatustegevused (küsimused mõlemast originaalskaalast), Käitumuslik kontroll ja Psühholoogiline kontroll (CRPR) ning Ebajärjepidev distsipliin, Puudulik järelevalve, Füüsiline karistamine ja Karistamine millestki ilmajätmisega (APQ). Eraldi kasutatavad on ka kolmefaktoriline KTKCRPR-v ja viiefaktoriline KTK-APQ-v. Õpetajate kasvatustegevuste hindamiseks kohandati lapsevanemate küsimustike põhjal sarnased mõõdikud, mille täitsid 353 lasteaia- ja algklassiõpetajat. Faktoranalüüsil eristusid faktorid: Soojus/Iseseisvuse toetamine, Psühholoogiline kontroll ja Käitumuslik kontroll (KTK-CRPR-õ) ning Ebajärjekindel/ ebaefektiivne distsipliin, Seotus ja Järelevalve (KTK-APQ-õ). Nii vanemate kui õpetajate kasvatustegevuste küsimustike reliaablusnäitajad on piisavad ja originaalküsimustikega sarnased. Olulisi erinevusi lapsevanemate ja õpetajate kasvatustegevustes ilmnes lasteaia ja kooli valimit võrreldes. Lapsevanemate kasvatustegevused on mõjutatud nii vanema kui lapse soost, sama lapse kahe vanema kasvatustegevused on omavahel mõõdukalt korreleeritud. Vanemate küsimustike valiidsuse hindamiseks analüüsiti veel kasvatustegevuste seoseid vanemate haridustaseme, meeleolu ning õpetajate ja vanemate hinnangutega laste psühhosotsiaalsele kohanemisele. Õpetajate küsimustike valiidsuse hindamiseks analüüsiti kasvatustegevuste seoseid rühma/klassi suuruse, õpetaja taustaandmete,enesetõhususe, vaadeldud rühmapraktikatega ning võrreldi Hea Alguse rühmasid tavarühmadega. Parenting practices questionnaires CRPR and APQ were used to adapt self-reported measure KTK-v that was filled out by 2114 parents of children ages 5 to 9. Explorative and confirmative factor analysis supported item-loadings on the same factors as in original questionnaires: Positive parenting (items from both original measures), Behavioral control and Psychological control (items from CRPR), Inconsistent discipline, Poor monitoring, Physical punishment and Other discipline methods (items from APQ). Three-factorial KTK-CRPR-v and five-factorial KTKAPQ-v can also be used separately. Questionnaires for measuring teacher’s practices that were adapted based on parent’s questionnaires were filled out by 353 kindergarten and elementary school teachers. Factor analysis supported factors: Affection/encouraging independence, Behavioral control and Psychological control (KTK-CRPR-õ), Inconsistent/ineffective discipline, Involvement and Monitoring (KTK-APQ-õ). Parent’s and teacher’s questionnaires both showed acceptable reliability that was similar to original scales. Significant differences in parent’s and teacher’s practices emerged between kindergarten and school population. Parent’s practices differed by parent and child gender, practices of two parents from the same family were moderately correlated. Correlations between parenting and parent education, mood, parent and teacher rated child psychosocial adjustment were analyzed for assessing the validity of parent’s questionnaires. Validity of teacher’s questionnaires were assessed by correlations between teacher’s practices and number of children in class, teacher background, self-efficacy, observed classroom practices and by comparing Step by Step program classes with traditional ones.

Description

Keywords

lapsevanemate kasvatustegevused, õpetajate kasvatustegevused, laste psühhosotsiaalne kohanemine, enesekohane küsimustik, CRPR, APQ

Citation