Privaatsust puudutavad praktilised väljakutsed infotöötaja töös

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Lõputöö on kirjutatud teemal „Privaatsust puudutavad praktilised väljakutsed infotöötaja töös“. Uuritav valdkond on oluline ja huvitav, kuna privaatsuse tajumine on tehnoloogia arenguga muutunud ning aina keerulisemaks saab ühe privaatõiguse alustala, isikliku informatsiooni kaitsmine. Teema valiku ajendiks oli seminaritöö raames läbiviidud uuring, mis tuvastas mitmeid probleemkohti avaliku sektori infotöötaja töös privaatsuse tagamisel. Lähtuvalt varasematest uuringutest ja teooria peatükis käsitletust sõnastasin lõputöö eesmärgi ning püstitasin uurimisküsimused. Töö eesmärgiks oli uurida ning välja tuua privaatsust puudutavad praktilised väljakutsed avaliku ja erasektori infotöötaja ametitegevuses. Selle täitmiseks viisin läbi nelja avaliku ja nelja erasektori infotöötajaga semistruktureeritud intervjuud, millede tulemused näitasid, et dokumendihalduse eest vastutavate töötajate ametiülesanded on otseselt seotud privaatsuse tagamise ning isikuandmete kaitsega. Kui avalikus sektoris on probleemide raskuspunkt seotud teabe avalikustamise ja sellele juurdepääsu piiramisega, siis erasektori infotöötaja jaoks on väljakutseks eelkõige kliendiandmete tervikluse tagamine. Lisaks asutustes isikuandmete kaitseks rakendatavatele füüsilistele, infotehnoloogilistele ja organisatsioonilistele meetmetele, tagamaks andmete terviklus, käideldavus ja konfidentsiaalsus, peavad infotöötajad väga oluliseks koostööd teiste valdkondade esindajatega, samuti teiste andmetöötlejatega ning juhtkonna poolset toetust, sealhulgas praktikate juurutamisel ja muutuste rakendamisel. Andmetöötlusriskide maandamise seisukohalt peetakse prioriteediks asutuse personali järjepidevat koolitamist. Dokumendihalduse eest vastutavate teenistujate teadlikkus ja kaasatus andmekaitsereformi rakendamisse oli pigem madal. Andmekaitsereformi mõju infotöötaja igapäevastele tööülesannetele oli vähene või puudus üldse. Üldmääruses (2016) sätestatud „õiguse olla unustatud“ ja andmete ülekantavuse realiseerimise osas käsitleti probleemina pigem andmete ülekantavuse tagamist, samas avaliku sektori infotöötajad siiski eeldasid infosüsteemidelt vastavate funktsionaalsuste olemasolu. Arvestades dokumendihalduri rolli ja tööülesandeid, oleks asutustel otstarbekas suuremal määral rakendada infotöötajate teadmisbaasi andmekaitse valdkonnas ning tuua neid läbiviidavate tegevuste nagu infovarade ja protsesside kaardistamine, dokumentide uuendamine, juurde. Uuringu tulemustele toetudes saab väita, et infotöötajatel on privaatsuse kaitsel asutustest täita oluline roll ning seda ka reformi järgselt. Märksõnadena tõstatusid vajadus koolituste järele ning koostöö ja otsustusprotsesside juurde kaasamise olulisuse. Käesolev lõputöö kaardistas privaatsust puudutavad praktilised väljakutsed infotöötaja töös nii avalikus kui erasektoris ning tõi välja soovitused asutustele edasisteks tegevusteks. Läbiviidud uuringu tulemused annavad ülevaate andmekaitseõigusega seonduvatest praktikatest, probleemidest ning EL isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamiseks ettevalmistumisest infotöötaja vaates.

Description

Keywords

Citation