Motiveeritus kõrgkoolis õppida, tajutud stress ja tajutud hakkamasaamine Tartu Ülikooli üliõpilaste näitel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud uurimistöö eesmärgiks oli leida Tartu Ülikooli üliõpilaste motivatsiooni ja tajutud stressi vahelised seosed. Andmete kogumiseks kasutati küsimustike: „tajutud stressi skaala” ja „motivatsioon ja enesetõhusus kõrgkoolis”. Valimisse kuulusid 89 üliõpilast Tartu Ülikoolist. Andmetöötlus meetoditena kasutati faktoranalüüsi ja Pearson’i korrelatsiooni. Uurimistöös leiti, et üliõpilased, kes olid motiveeritumad neil oli ka kõrgem enesetõhusus ja hakkamasaamine oma probleemidega. Enesetõhusatel üliõpilastel olid ka kõrgemad hinded. Samas ei leitud seoseid tajutud stressi ja õppeedukuse ega motivatsiooni ega õppeedukuse vahel.

Description

Keywords

üliõpilased, motivatsioon, enesetõhusus, tajutud stress, stressiga toimetulek, students, motivation, self-efficacy, perceived stress, coping with stress

Citation