Reoveesettest spektrofotomeetrilise üldfosfori määramise metoodika sobivuse kontroll

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös kontrolliti spektrofotomeetrilise üldfosfori määramise metoodika (põhineb standardil EVS-EN ISO 6878, mida kasutatakse veeproovidest üldfosfori sisalduse määramiseks) sobivust erinevate tehnoloogiatega (tihendamine, tahendamine, komposteerimine, kuivatamine ja põletamine) töödeldud reoveesette proovidest üldfosfori sisalduse määramiseks. Spektrofotomeetrilise üldfosfori määramise metoodika sobivust kontrolliti võrdlusmõõtmiste Aquacheck AQ531 prooviga (kuivatatud homogeniseeritud proov) ning kuna metoodika saagise väärtused jäid lubatud normipiiresse, siis järeldati, et metoodika on sobilik üldfosfori määramiseks erinevate tehnoloogiatega töödeldud reoveesettest. Spektrofotomeetrial põhineva üldfosfori määramise metoodikaga saadud üldfosfori kontsentratsioone võrreldi ka Kjeldahli metoodikaga (põhineb standardil EVS-EN 14672:2005), millega määratakse üldfosfori sisaldust tahketest proovidest) määratud üldfosfori sisaldustega ning analüüsitulemused näitasid, et kasutatud metoodikatega saadud tulemused on omavahel sarnased (erinevus keskmiselt 7%). Töös katsetati ka mineraliseerimise segu kontsentratsiooni ja mineraliseerimise kestvuse muutmist, et teada saada, kas nende parameetrite muutmine avaldab mõju erinevalt töödeldud reoveesette üldfosfori analüüsitulemustele ning et leida optimaalsed tingimused üldfosfori sisalduse määramiseks erinevate tehnoloogiatega töödeldud reoveesettest. Tulemustest selgus, et mineraliseerimise aeg ja mineraliseerimise segu kontsentratsioon ei avaldanud märkimisväärset mõju erinevate tehnoloogiatega töödeldud reoveesette üldfosfori sisalduse määramise tulemustele.

Description

Keywords

üldfosfor, reoveesete, EVS-EN ISO 6878, EVS-EN 14672:2005

Citation