Intervjueerija soost tulenevad mõjud intervjueerimisel Euroopa Sotsiaaluuringu andmetel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida intervjueerija soost tulenevat mõju küsimustele vastamisel silmast silma intervjuudes Euroopa Sotsiaaluuringu 2016 aasta Eesti andmete näitel. Uuringust selgus, et eri soost respondendid tõepoolest vastavad erinevalt mees- ja naissoost intervjueerijale, kui tegemist on töö- ja pereelu puudutavate küsimustega. Vastajad avaldavad meesintervjueerijale töökohtade eelistamise küsimuses vähem egalitaarset suhtumist. Samuti annavad vastajad valitsuse panuse kohta töö- ja pereelu ühitamise ja abistamise osas mees- ja naisintervjueerijale erinevaid vastuseid. Lastehoiuteenuse tagamist ei pea mehed ja naised täielikult valitsuse kohustuseks, kui intervjueerijaks on mees. Töö- ja pereelu ühitamise meetmetega kaasnevat maksutõusu hindavad mehed teistmoodi, kui neid intervjueerib meesintervjueerija. Töös ilmnenud erinevused vastamises eri soost intervjueerijatele näitavad soo mõju igapäevaelu vahetult puudutavatele teemadele. Erinevat vastamist sõltuvalt intervjueerija soost tuleb ette nii meeste kui naiste puhul. Varasematest uuringutest on selgunud, et lisaks intervjueerija soole võivad vastamist mõjutada ka muud tegurid. Edasistes uuringutes oleks näiteks huvitav teada, kuidas intervjueerija soo mõju vastamisel on seotud sellega, kuidas mehed ja naised tajuvad sooga seonduvat.

Description

Keywords

Citation