Lojaalsusvalikute ruumiline kontseptsioon ajakirjanduse näitel.

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on ruumilise kontseptsiooni loomine ajakirjanduslike lojaalsusvalikute põhjal. Konkreetsemaks eesmärgiks oli tööl tuletada sellised kategooriad, mis võimaldaksid käsitleda lojaalsuseid ning nende osas valikute langetamist teatud üldistatud viisil. Sellise eesmärgi püstitamise aluseks on käsitlus moraalse arutlusest. Lojaalsustele fokusseerimise põhjuseks on aga senise praktilise eetika ja vastavateemaliste uuringute liigne rõhuasetus väärtustele. Magistritöös on kasutatud põhistatud teooria meetodit, et tuletada üksikuist andmetest üldisemad kontseptsioonid. Siiski ei ole käesoleva magistritöö eesmärgiks teooria loomine, vaid jõudmine üldiste kontseptsioonideni, mis töös seatud eesmärki aitaksid saavutada. Uuritavaks valdkonnaks on töös lojaalsusvalikud ajakirjanduse valdkonnas. Magistritöö tulemusel valmis lojaalsusvalikute ruumiline kontseptsioon, mille tuumkategooriaks on distants. Distantsist tulenevalt on võimalik kirjeldada lojaalsusvalikute ruumi osapooli ja nende paiknemist ning seeläbi hinnata ruumi võimalikku mõju indiviidi valikutele. Selline mõju avaldub indiviidi kaalutlemisprotsessile aktualiseerimise ja võimendamise kaudu. Üldistatult tähendab see, et distantsist tulenevalt võivad teatud olulised osapooled jääda kaalutlemisprotsessi indiviidi tähelepanu alt kõrvale või sattuda vastupidiselt tema tähelepanu alla. Magistritöös välja töötatud kontseptsiooni kasulikkuse määrab suuresti selle rakendatavus praktiliste situatsioonide kirjeldamiseks ja analüüsimiseks. Senine kogemus distantsi kategooria rakendamisel on näidanud, et distantsi kontseptsioon haakub kergesti erinevate kirjeldatavate situatsioonidega. Peamiseks ohuks võib sel juhul kujuneda ületõlgendamine, mistõttu tuleks distantsi kontseptsiooni kasutada hoolikalt. Käesolev magistritöö panustab praktilise eetika valdkonda sellega, et on loonud aluse senisest erinevaks lähenemiseks päriselu situatsioonide analüüsimisel. Tegemist on ruumilisel käsitlusel põhineva metaanalüüsiga, mis võimaldab kirjeldada indiviidikeskse moraalse arutlemise kõrval ka moraalse valiku tingimusi ning neist tingimustest lähtuvalt hinnata nende võimalikku mõju langetatavale otsusele. Lojaalsusvalikute ruumiline kontseptsioon lubab eeldada, et teatud päriselu ruumilised jaotused ja paiknemised võivad avaldada mõju indiviidi moraalsele tundlikkusele ning seeläbi mõjutada ka tema valikuid. Ühtlasi võimaldab lojaalsusvalikute ruumi kontseptsioon selle üldistamist moraalsete valikute ruumi kontseptsiooniks ning samuti aja-dimensiooni sissetoomist. Selliselt oleks võimalik viia siinne kontseptsioon veelgi suuremale üldistatuse astmele ning sillutada teed moraalse käitumise teooriale.

Description

Keywords

Citation