Programmeerimiskeele Python veateated programmeerimise algõppes

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Lühikokkuvõte:Magistritöö raames viidi läbi uuring programmeerimiskeele Python veateadetest programmeerimise algõppes ja koostati õppematerjal vastavalt uuringus saadud tulemustele. Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga programmeerimisteemalistel e-kursustel osaleb tuhandeid inimesi, kes lahendavad e-kursuste raames kümneid ülesandeid. Hetkel on program-meerimiskeele Python veateated ingliskeelsed, lühidalt kirjeldatud ja sisaldavad palju tehnilisi detaile, mistõttu on need algajatele programmeerijatele keeruline mõista. Käesolev töö keskendubki veateadete uurimisele ja lahti seletamisele, et algõppe programmeerimise e-kursuslased neid paremini mõistaksid ja seega ka enda programmis tekkinud vigu parandada oskaksid. Läbiviidava uuringu raames koguti tagasisidet e-kursuse Programmeerimisest maalähedaselt osalejatelt programmeerimiskeele Python sisseehitatud kompilaatori veateadete kohta küsitluse ja töövahendina kasutusel oleva programmeerimiskeskkonna Thonny logifailide näol. Kogutud andmete põhjal viidi läbi analüüs ja valiti välja sagedamini esinenud veateated, mille kohta koostati eestikeelne õppematerjal. Materjal koosneb 7 levinumast vea-tüübist, kus omakorda 29 levinumat veateadet on seletatud lahti eesti keeles ja neile on lisatud 35 programminäidet koos võimalike parandusviisidega. Veateadete õppematerjali saab kasutada programmeerimisteemaliste e-kursuste juures abimaterjalina erinevate ülesannete lahendamisel.
Abstract:This thesis describes the study of programming language Python error messages in basic level programming studies, which results were the source to an educational material. Thousands of people are taking part in online courses provided by the University of Tartu, where tens of assignments needs to be completed. By default the Python error messages are in English, they are described shortly and consist of many technical details, which makes them difficult to understand for basic level programmers. This master’s thesis focuses on studying Python error messages to explain and simplify them to novice programming learners to develop better understanding of error messages. In order to achieve that a valuable feedback was gathered from Programmeerimisest maalähedaselt online course by conducting a survey and collecting integrated development environment Thonny log files. The most frequently occurred error messages from those log files were extracted and combined with survey results they were a source to an educational material in Estonian. This material includes 7 most common error types and 29 error messages illustrated by 35 programming examples so it can be used in programming online courses as an auxiliary educational material to help novice programmers to complete various assignments.

Description

Keywords

Citation