Eesti täiskasvanute kokkupuuted pornograafiaga ja pornograafia tarbimispädevused

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Pornograafia on päevakajalisem kui kunagi varem, olles kergesti kättesaadav veebis. Sellest tulenevalt on tekkinud mitmeid erinevaid lähenemisi pornograafia tarbimise reguleerimisele. Rakendatakse nii jõulisi vanusekontrolle kui lähenetakse ka läbi hariduse, pakkudes pornograafia tarbimispädevustel põhinevat käsitlust. Samas tõdetakse, et lõpuks sõltuvad pornograafia tarbimise harjumused indiviidi enda eelistustest ja valikutest. Käesoleva töö eesmärgiks oli veebiküsitluse abil kaardistada täiskasvanute kokkupuuteid pornograafiaga ja kirjeldada nende tajutud pädevusi pornograafilise meediasisu tarbimiseks. Lisaks täiendasin leitud andmete alusel pornograafia tarbimispädevustel põhinevat õppekava. Valimina kasutasin piiramatu ligipääsuga iseeneslikult tekkinud valimit, millest tulenevalt vastas küsitlusele kokku 441 inimest. Esindatud olid nii noorema- kui ka vanemaealised ning mees- ja naissoost vastajad. Analüüsis rakendasin nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeanalüüsimeetodeid. Töö tulemustest selgus, et vastanud eesti täiskasvanud tarbivad pornograafiat ja teevad seda võrdlemisi sagedasti. Pornograafia tarbimise peamiseks põhjuseks on seksuaalse rahulduse saamine. Pornograafiasse suhtutakse pigem positiivselt ja seda peetakse heaks ideede allikaks. Esimesed kokkupuuted pornoga toimuvad aga väga erinevas eas ja läbi erinevate kanalite ning sageli mängivad esimesel kokkupuutel olulist rolli sõpruskond, sugulased või tuttavad. Vastajate haridustase ei mõjuta nende pornotarbimise harjumusi ega ka pädevusi. Kuid mida rohkem pornograafiat tarbida, seda normaalsemaks ka seda peetakse. Samuti peavad pornograafilist materjali normaalsemaks mehed ja paremaks ideede allikaks noored. Käesolevale uuringule tuginedes peaks pornograafiat käsitlema seksuaalhariduses. Selgitada võiks päriselu ja pornograafia vahet, pornotööstuse toimimist ja võimalikke ohte tarbijale. Kuna esimene kokkupuude võib toimuda väga erinevates vanustes, siis peaks lähtuma sellest ka seksuaalhariduse planeerimisel. Pornograafiat võiks kindlasti ka edaspidi uuringutes käsitleda, seda nii noorte kui ka täiskasvanute puhul. Antud uuringust ei saa kindlasti teha liiga üldiseid järeldusi, kuid see annab aimu, et pornograafiast ollakse valmis rääkima ja enda kogemusi jagama, mis võib omakorda olla heaks lähtekohaks seksuaalhariduse arendamisel ja edasiste uuringute läbiviimiseks.

Description

Keywords

Citation