Üliõpilaskandidaatide valikuid mõjutavad tegurid kõrghariduse esimesel astmel sisseastumise infosüsteemi (SAIS) andmete põhjal 2014. aastal

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Käesolevas raportis antakse statistiline ülevaade vastuvõtust kõrghariduse esimesele astmele sisseastumise infosüsteemi (SAISi) andmete põhjal. SAIS on e-teenus, mis võimaldab õppeasutustel läbi viia vastuvõtu protsessi alates avalduste vastuvõtust kuni vastuvõtuotsuste tegemiseni. Sisseastujad saavad SAISis esitada elektroonseid avaldusi, jälgida oma avalduste kohta vastuvõtu pingeridades ning vastuvõtu korral kinnitada oma õppimatulekut või loobuda õppekohast. SAIS on seotud riiklike andmekogudega (Eesti hariduse infosüsteem, eksamite infosüsteem jm) ja võimaldab kandidaatidel esitada andmeid haridustee ning õppetulemuste kohta (riigieksamid, lõputunnistuse hinded) elektroonselt. 2014. aastal võttis SAISi kaudu üliõpilasi vastu 15 kõrgkooli 22st, seejuures kasutas SAISi enamik avaõiguslikest ülikoolidest ning riiklikest rakenduskõrgkoolidest. Nii 2013. kui ka 2014. aastal toimus SAISis vastuvõtt kokku 89% kõrghariduse esimese astme õppekavadel, millele üliõpilasi immatrikuleeriti. Mõlemal aastal asus SAISi kasutanud kõrgkoolidesse õppima 95% kõrghariduse esimesele astmele immatrikuleeritud üliõpilastest. Raportis antakse 2013. ja 2014. aasta SAISi andmetele tuginedes ülevaade kõrghariduse esimese astmekandidaatide taustast ja kandideerimisvalikutest ning kõrgkoolide vastuvõtunäitajatest (avalduste ja õppekohtade arv, õppekohtade täituvus). Kandidaatide tausta ja valikute osas on vaatluse all Eesti taustaga isikud, vastuvõtunäitajate peatükk keskendub peamiselt tasuta õppekohtade täitmisele, sh on antud ülevaade sisseastumiseksamite ning matemaatika riigieksami mõjust vastuvõtule ning avalduste arvu muutusest ESF programmi Primus stipendiumiga õppekavadel.

Description

Keywords

sisseastumise infosüsteem, õppimine, kandideerimine, üliõpilased, SAIS, kõrgharidus, tudengid

Citation

Collections